Prace zaliczeniowe

O ile prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie i inne prace dyplomowe sprzedajemy, to prace zaliczeniowe są za darmo. Aktualnie są dostępne 33 prace zaliczeniowe. Nie są to nowe prace – zamieściliśmy je na stronie kilka ładnych lat temu – i cytowana w nich literatura nie należy już do najświeższych.

Analiza finansowa Przedsiębiorstwa Exportu i Importu Kopex S.A. Katowice

Opis pracy: Typowa analiza finansowa, jakich studenci wykonują tysiące.

Analiza systemu motywacyjnego w Firmie „XXX”

Opis: Motywowanie jest zestawem sił, które powodują, że ludzie zachowują się w określony sposób. W dowolnym dniu roboczym pracownik może dać z siebie maksimum wysiłku w wykonywanej pracy albo pracować tylko na tyle intensywnie, by uniknąć reprymendy, albo ograniczyć swój wysiłek do minimum, licząc się z pewną przyganą.

Bezrobocie czy inflacja – dylematy Albana Wiliama Philipsa

Opis pracy: Krzywa Phillipsa dowodzi, że wyższej stopie inflacji towarzyszy niższa stopa bezrobocia i odwrotnie. Sugeruje to, że możemy wybrać niższe bezrobocie za cenę wyższej inflacji lub odwrotnie.

Bilans banku spółdzielczego

Opis pracy: Właścicielami banków spółdzielczych są spółdzielcy. Najwyższą władzą w takim banku jest walne zgromadzenie, na którym każdy spółdzielca (udziałowiec) ma prawo do jednego głosu, niezależnie od liczby posiadanych udziałów.

Etyka w zarządzaniu

Opis pracy: Firma, która chce funkcjonować na rynku przez dłuższy czas, powinna być nie tylko podmiotem generującym zysk dla siebie, ale również organizacją wnosząca coś pozytywnego i wartościowego w życie społeczności, wśród której działa.

Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa

Opis: Budżet państwa jest rocznym planem dochodów tudzież wydatków oraz przychodów i rozchodów, uchwalanym w formie ustawy budżetowej na okres roku kalendarzowego, zwanego rokiem budżetowym.

Korzyści i koszty członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej

Opis pracy: Euro pojawiło się 1 stycznia 1999 r. jako nowa, wspólna waluta 11 krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE), które utworzyły Unię Gospodarcza i Walutowa (UGW). W jej skład weszły kraje, które spełniły 5 kryteriów zbieżności…

Kształcenie ustawiczne jako sposób oddziaływań oświatowo-wychowawczych

Opis pracy: Kształcenie ustawiczne jako sposób oddziaływań oświatowo-wychowawczych przygotowujących ludzi dorosłych do globalizacji i integracji Polski z Unią Europejską

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku

Opis pracy: Do najważniejszych wskaźników polskiej giełdy zaliczamy Warszawski Indeks Giełdowy oraz WIG-20, który jest indeksem dużych spółek. Oprócz dwóch wyżej wymienionych indeksów giełda również wylicza wartości innych indeksów.

Model nauczyciela – wychowawcy w zintegrowanej Europie

Opis pracy: Nauczyciel to szlachetny zawód; szkoda, że nauczyciele w swej większości do niego nie dorastają. Tak w największym skrócie można oddać ideę leżącą u podstaw wszystkich bez mała wypowiedzi o tej postaci szkolnego dramatu.

Na czym polega rola pośrednika mediów masowych między władzą a obywatelem?

Opis pracy: Przed pojawieniem się mediów masowych komunikowanie w kampanii ograniczało się do spotkań kandydata z wyborcami i uzależnione było od partii, która poprzez swą organizację prowadziła kampanię i informowała na kogo głosować.

Najczęściej stosowane metody w resocjalizacji dzieci i młodzieży

Opis pracy: Ogromną rolę w rozwoju systemów resocjalizacyjnych odegrał i odgrywa system progresywny, który stanowi odmianę systemu dyscyplinarno-izolacyjnego.

Ocena skuteczności realizowanej przez organizację koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi

Opis pracy: Całokształt zagadnień wchodzących w zakres funkcji personalnej organizacji różnie jest określany przez poszczególnych autorów zajmujących się tą problematyką w kraju i za granicą. W ostatnich latach daje się zaobserwować coraz powszechniejsze stosowanie angielskojęzycznego terminu „human resources management” (zarządzanie zasobami ludzkimi), który stał się popularny w Stanach Zjednoczonych w latach osiemdziesiątych, a od przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zaczął być coraz częściej używany przez autorów zajmujących się tymi zagadnieniami w krajach europejskich. Zasadnym wydaje się być więc pytanie o istotę zarządzania zasobami ludzkimi i jego wkład w rozszerzenie istniejącej wiedzy o funkcji personalnej przedsiębiorstwa.

Opłacalność emisji publicznej akcji

Opis pracy: Analiza na przykładzie firm Opoczno S.A., Artman S.A. i Ruch S.A.

Podstawowe zasady ubezpieczeń gospodarczych

Opis pracy: Ubezpieczenie jest instytucją, która ma znieść lub przynajmniej ograniczyć ciężar pewnych zdarzeń losowych, których ryzyko nastąpienia towarzyszy człowiekowi na każdym etapie jego życia.

Polityka konkurencyjna w Unii Europejskiej

Opis pracy: Prawo Unii Europejskiej zakazuje firmom zawierania umów ograniczających wolną konkurencję, a przedsiębiorstwom dominującym na rynku nie pozwala na narzucanie innym uciążliwych klauzul w kontraktach.

Porównanie systemów filozoficznych Platona i Arystotelesa

Opis pracy: Platon żył w latach 427 – 347 p.n.e. swoje poglądy w znacznej mierze wzorował na naukach Sokratesa, lecz nie ograniczał się tylko do zagadnień etycznych.

Prawo do skargi konstytucyjnej

Opis pracy: Skarga konstytucyjna jest specjalnym środkiem przysługującym obywatelom do wszczęcia postępowania przed sądem konstytucyjnym.

Prognozy oddziaływań wychowawczych na przykładzie konkretnego przypadku

Opis pracy: Wychowanie w najszerszym tego słowa znaczeniu oznacza całokształt oddziaływania rodziców, wychowawców i środowiska na rozwój dzieci i młodzieży.

Przyczyny agresji między ludźmi

Opis pracy: Autorzy opracowań psychologicznych podają różne definicje agresji. Dla jednych z nich agresja to wszelkie wrogie działanie fizyczne lub słowne, zwykle gwałtowne, będące na ogół reakcją na frustrację i mające na celu szkodę obiektu.

Przyczyny i skutki konfliktów społecznych w zakładzie pracy

Opis pracy: Konflikty w miejscu pracy podobnie jak wszelkie konflikty społeczne wynikają nie tylko z określonych warunków obiektywnych, lecz również subiektywnych.

Przyczyny konfliktów we współczesnych przedsiębiorstwach

Opis pracy: Definicje konfliktu w literaturze przedstawiane są w zależności od celów, dla jakich prowadzone są analizy działań kierowniczych i ich znaczenie dla funkcjonowania organizacji.

Psychologiczne reguły wywierania wpływu Cialdiniego

Opis pracy: W tym referacie autor starał się wyjaśnić reguły wywierania wpływu Cialdiniego.

Publikacje Urzędu Statystycznego w Warszawie – ich udostępnianie i kolportaż

Opis pracy: Działalność wydawnicza Urzędu Statystycznego w Warszawie oparta jest na zasadach działalności wydawniczej w resorcie statystyki publicznej…

Realizacja zadań opiekuńczych w „Domu dziecka”

Opis pracy: Dom dziecka realizuje następujące zadania opiekuńczo – wychowawcze w zastępstwie rodziny wobec wychowanków:

  • zapewnienie bezpieczeństwa osobistego i ochronę zdrowia fizycznego i psychicznego, w tym stworzenie warunków do nawiązania bliskich więzi osobowych i zaspokojenia potrzeb emocjonalnych,
  • zaspokojenie potrzeb materialnych,
  • zapewnienie warunków nauki własnej i zdobycia zawodu,
  • rozwijanie zainteresowań i zaspokojenie potrzeb kulturalnych,
  • wdrażanie do życia społecznego,
  • przygotowanie do życia w rodzinie własnej.

Reklama społeczna jako instrument socjotechniki

Opis pracy: Reklama społeczna jest instrumentem socjotechniki, ponieważ socjotechnika to ogół środków, metod, i działań praktycznych zmierzających do wywołania pożądanych przemian w postawach lub zachowaniach społecznych.

Rola organizacji międzynarodowych w procesie globalizacji

Opis pracy: Przedmiotem pracy jest próba odpowiedzi na pytanie: Jaką rolę w procesie globalizacji odgrywają organizacje międzynarodowe?

Style kierowania uwarunkowania psychospołeczne

Opis pracy: Funkcje procesu kierowania mogą być sprawowane różnie przez kierownika (przełożonego zespołu), zależnie od niego samego i sytuacji kierowania rozumianej jako dynamiczny układ interakcji i transformacji między nim a podwładnymi i sytuacją działania.

Systemy motywowania w prawie pracy

Opis pracy: Przez motywację należy rozumieć w szczególności proces, który wywołuje, ukierunkowuje i podtrzymuje określone zachowania ludzi spośród innych, alternatywnych form zachowania, w celu osiągnięcia określonych celów.

Warunki dotyczące podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej

Opis pracy: Warunki dotyczące podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej objętej obowiązkiem zezwolenia, licencji, zgody w zakresie: prowadzenia giełdy, rynek pozagiełdowy, działalności maklerskiej oraz rachunku papierów wartościowych.

Założenia filozoficzne pedagogiki

Opis pracy: Pedagogika istnieje od początku ludzkości. Człowiek zawsze musiał wychowywać dzieci i młodzież, zmieniały się tylko formy wychowania z rozwojem życia społecznego i kultury na przełomie wieków.

Zarządzanie kadrami w administracji państwowej

Opis pracy: Sektor użyteczności publicznej jest ważnym elementem sprawnego funkcjonowania gospodarki rynkowej. Sektor ten ze swoją specyfiką narzuca konieczność odmiennego sposobu zarządzania, gdyż inne są jego cele działania i pozycja na rynku.

Zarządzanie jakością w banku

Opis pracy: W instytucji bankowej głównym elementem procesu zarządzania jakością jest personel bankowy oferujący usługę i mający bezpośredni kontakt z klientem, natomiast w każdym innym przedsiębiorstwie jest to wyrób, który musi spełniać określone kryteria jakościowe.