Podatek dochodowy od osób prawnych i jego wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa

praca magisterska o objętości 98 stron; 108 pozycji w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział I. Ogólna charakterystyka podatku i systemu podatkowego 5
1.1. Geneza i rozwój systemu podatkowego 5
1.2. Pojęcie i funkcje podatków 9
1.3. Klasyfikacje podatków 12
1.4. Zasady podatkowe 19
1.5. Elementy konstrukcji podatku 22

Rozdział II. Zasady funkcjonowania podatku dochodowego od osób prawnych 26
2.1. Istota i podstawy prawne podatku dochodowego od osób prawnych 26
2.2. Podmiot i przedmiot opodatkowania 28
2.3. Ulgi i zwolnienia 31
2.4. Przychody i koszty ich uzyskania w podatku dochodowym od osób prawnych 34
2.5. Zasady obliczania podatku oraz stawki podatku 42
2.6. Technika poboru podatku i deklaracje podatkowe 46

Rozdział III. Podatek dochodowy od osób prawnych a wynik finansowy 50
3.1. Prawo bilansowe a prawo podatkowe 50
3.2. Przychody i koszty według prawa bilansowego i prawa podatkowego 53
3.3. Wynik podatkowy a wynik rachunkowy dla ustalenia podatku dochodowego od osób prawnych 57
3.4. Bieżący i odroczony podatek dochodowy 66
3.5. Wpływ podatku dochodowego od osób prawnych na wynik finansowy 69

Rozdział IV. Wpływ podatku dochodowego od osób prawnych na wynik finansowy przedsiębiorstwa Netia S.A. 72
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa Netia S.A. 72
4.2. Elementy kształtujące wynik finansowy przedsiębiorstwa 74
4.3. Strategia podatkowa przedsiębiorstwa 79
4.4. Odroczony podatek dochodowy a wynik podatkowy w badanym przedsiębiorstwie 81

Zakończenie 88
Bibliografia 90
Spis rysunków 97
Spis tabel 98

Wstęp

Przedsiębiorca, podejmując decyzje gospodarcze, musi uwzględniać liczne uwarunkowania o charakterze ekonomicznym, prawnym, społecznym i kulturowym. Jednym z takich uwarunkowań jest system podatkowy. Składa się on z obciążeń obowiązkowych (podatków, parapodatków, składek) oraz instytucji, które w ramach określonej procedury zapewniają sprawne egzekwowanie obowiązków przedsiębiorcy.

Prawidłowe wypełnianie obowiązków podatkowych wymaga znajomości zasad funkcjonowania poszczególnych obciążeń oraz reguł procedury podatkowej. Zakres i skala prowadzonej działalności gospodarczej wyznaczają przy tym charakter otoczenia podatkowego przedsiębiorcy. Im większe i bardziej złożone przedsiębiorstwo, tym z reguły bardziej rozbudowana ewidencja i tym bardziej skomplikowane rozliczenia podatkowe. Najważniejszym i najistotniejszym podatkiem występującym w przedsiębiorstwie jest podatek dochodowy od osób prawnych, który wpływa na wynik finansowy przedsiębiorstwa
W związku z powyższym celem niniejszej pracy była analiza podatku dochodowego od osób prawnych oraz jego wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa Netia S.A.

Praca składa się z czterech rozdziałów. Trzy pierwsze rozdziały stanowią część teoretyczną, natomiast rozdział czwarty to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym dokonano ogólnej charakterystyki podatku i systemu podatkowego. Na wstępie przedstawiono genezę i rozwój systemu podatkowego oraz pojęcie i funkcje podatków. W dalszej części rozdziału pierwszego ukazano klasyfikację podatków, zasady oraz elementy ich konstrukcji.

W rozdziale drugim zaprezentowano zasady funkcjonowania podatku dochodowego od osób prawnych. Rozważania rozpoczęto od przedstawienia istoty i podstaw prawnych podatku dochodowego od osób prawnych. Następnie przedstawiono podmiot i przedmiot opodatkowania oraz ulgi i zwolnienia. Zdefiniowano także pojęcie przychodów i kosztów ich uzyskania w podatku dochodowym od osób prawnych. Pod koniec rozdziału drugiego przedstawiono zasady obliczania podatku oraz stawki podatku a także omówiono technikę poboru podatku i deklaracje podatkowe.

W rozdziale trzecim omówiono istotę podatku dochodowego oraz jego wpływ na wynik finansowy. Na wstępie zdefiniowano pojęcie prawa bilansowego oraz prawa podatkowego. Następnie porównano przychody i koszty według prawa bilansowego i prawa podatkowego. Omówiono także różnice między wynikiem podatkowym a wynikiem rachunkowym dla ustalenia podatku dochodowego od osób prawnych. Przedstawiono także istotę bieżącego i odroczonego podatku dochodowego. Pod koniec rozdziału trzeciego przedstawiono wpływ podatku dochodowego od osób prawnych na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

W rozdziale czwartym dokonano badania empirycznego wpływu podatku dochodowego od osób prawnych na wynik finansowy przedsiębiorstwa Netia S.A. Rozważania rozpoczęto od ogólnej charakterystyki przedsiębiorstwa. Omówiono także elementy kształtujące wynik finansowy badanego przedsiębiorstwa oraz jego strategię podatkową. Pod koniec rozdziału dokonano analizy bieżącego i odroczonego podatku dochodowego oraz jego wpływu na ustalenie wyniku finansowego badanej Spółki.

Wszelkie rozważania, analizy i badania przeprowadzone w niniejszej pracy opierały się o dostępną literaturę przedmiotu, artykuły prasowe oraz raporty zamieszczone w Internecie oraz aktualne akty prawne i normatywne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne badanego przedsiębiorstwa Netia S.A.

image_pdf