Zespół stresu pourazowego jako czynnik zagrażający bezpieczeństwu wewnętrznemu

Praca dyplomowa zawiera łącznie 104 stron. W trakcie jej tworzenia wykorzystano prawie 70 pozycji różnych materiałów źródłowych, w tym głównie dzieł zwartych, aktów prawnych i potwierdzonych danych ze stron internetowych. Przedstawiając uzyskany materiał z badań empirycznych, sporządzono 7 tabel oraz 13 wykresów. Praca została także opatrzona 168 przypisami dolnymi.

Wstęp

Rozdział 1. Teoretyczne podstawy zespołu stresu pourazowego i bezpieczeństwa wewnętrznego
1.1. Zaburzenia po stresie traumatycznym: definicja, objawy i skutki
1.2. Bezpieczeństwo wewnętrzne: misje i funkcje sił zbrojnych
1.3. Przyczyny występowania zespołu stresu pourazowego w kontekście misji wojskowych

Rozdział 2. Metodologia badań własnych
2.1. Cel badań i problemy badawcze
2.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze
2.3. Próba badawcza i procedura badawcza

Rozdział 3. Analiza badań własnych
3.1. Wyniki badań empirycznych: prezentacja danych w tabelach i wykresach
3.2. Komentarz autora do zgromadzonego materiału badawczego
3.3. Analiza i rozwiązanie problemów badawczych

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz tabel, wykresów i rysunków
Załączniki. Kwestionariusz ankiety

Wstęp

Zespół stresu pourazowego (PTSD) jest coraz częściej spotykanym problemem wśród żołnierzy powracających z misji poza granicami kraju. Przyjmuje różne objawy, które mają wpływ na codzienne życie, jak również na wykonywanie zadań służbowych. Do głównych przejawów PTSD zauważonych podczas prowadzonych badań jest nadwrażliwość, stres, zaburzenia snu, nerwowość, nadpobudliwość czy izolacja od otoczenia. Misja międzynarodowa to czas, który wymaga od żołnierza pełnego zaangażowania przez całą dobę, bez zmiany otoczenia i warunków służby. Do tych wydarzeń dochodzi rozłąka z rodziną, która pozostawiona sama w kraju również boryka się z różnymi mniejszymi lub większymi problemami.

Przedstawiona praca magisterska pod tytułem „Zespół stresu pourazowego jako czynnik zagrażający bezpieczeństwu wewnętrznemu” stanowi pracę o charakterze empirycznym. Posiadając wiedzę teoretyczną związaną z pojęciami zaburzeń po stresie traumatycznym oraz przyczyn ich występowania po przebytych sytuacjach ekstremalnych żołnierzy, jak również z pojęciami związanymi z misją wojskową i jej wpływu na zaburzenia osobowości i zachowania żołnierza warto przyjrzeć się wszystkim pozytywnym i negatywnym skutkom wpływającym na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

Celem badań w pracy było przedstawienie zespołu stresu pourazowego jako czynnik zagrażający bezpieczeństwu wewnętrznemu. Zakres niniejszej pracy magisterskiej obejmuje rozważania na temat wpływu misji na osobowość i zachowanie żołnierza. Ważnym elementem jest również pokazanie, jak rozłąka wpływa na relacje żołnierza po powrocie do kraju z najbliższym otoczeniem oraz na wykonywanie zadań służbowych w dalszej służbie wojskowej.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwsze dwa rozdziały są rozdziałami teoretycznymi, wprowadzającymi w tematykę podjętego problemu, natomiast rozdział trzeci opracowany został na podstawie badań własnych. Praca zawiera bibliografię oraz załączniki, w których zawarty jest kwestionariusz ankiety i wykaz zawartych w pracy tabel, wykresów i rysunków.

Pierwszy rozdział pracy magisterskiej zawiera teoretyczne podstawy badań. Został podzielony na trzy części, gdzie pierwszy zawiera informacje dotyczące zaburzeń po stresie traumatycznym. Przedstawia problem bezpieczeństwa wewnętrznego w świetle literatury oraz wskazuje misje i funkcje sił zbrojnych. Druga część w całości jest poświęcona na analizie przyczyn występowania problemu, na który wpływ mają takie sytuacje jak stres w życiu codziennym, występowanie sytuacji ekstremalnych w codziennym toku służby oraz udział w walce zbrojnej. Rozdział zakończony jest teoretycznymi rozważaniami na temat PTSD i jego wpływu na życie służbowe i rodzinne żołnierza.

W drugim rozdziale niniejszej pracy dyplomowej została opisana metodologia badań własnych. Przedstawiono w nim takie zagadnienia jak zastosowane podczas prowadzenia badań metody, techniki i narzędzia badawcze. W rozdziale tym szczególną uwagę skupiono na sformułowaniu celu prowadzonych badań oraz problemach badawczych, których analiza i rozwiązanie nastąpiła podczas gromadzenia materiału empirycznego.

Ostatni, trzeci rozdział, w całości został poświęcony analizie badań własnych. Szczegółowo przedstawiono zgromadzony materiał badawczy w postaci czytelnych tabel oraz wykresów, uzupełnionych komentarzem autora. Rozdział kończy analiza i rozwiązanie problemów badawczych.

Przy opracowaniu tematu pracy dyplomowej wykorzystano 60 pozycji literatury, które w zdecydowanej części stanowiły dzieła zwarte. Do najbardziej pomocnych pozycji źródłowych w zakresie zespołu stresu pourazowego były literatury: Dudek B., Zaburzenia po stresie traumatycznym oraz Gruszczyński W., Florkowski A., Gruszczyński B., Wysokiński A. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych u żołnierzy w czasie misji pokojowych i działaniach wojennych. Natomiast w poszerzeniu wiedzy teoretycznej dotyczącej bezpieczeństwa wewnętrznego najbardziej pomocna była publikacja Czaputowicz J., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje oraz Sitka B., Bezpieczeństwo prawne. Nowy poziom bezpieczeństwa narodowego, w: Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej. Stan obecny oraz perspektywy zmian. Przy pisaniu pracy wykorzystano również ustawę o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz Strategię bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej na lata 2015 – 2020.

image_pdf