Leasing jako źródło finansowania organizacji gospodarczych

praca magisterska: 94 strony, 48 pozycji w bibliografii

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA LEASINGU 5
1.1. Pojęcie leasingu 5
1.2. Klasyfikacja leasingu 7
1.3. Powstanie i rozwój leasingu 15
1.4. Prawne uwarunkowania działalności leasingowej 20

ROZDZIAŁ II. RYNEK USŁUG LEASINGOWYCH W POLSCE 27
2.1. Specyfika leasingu w Polsce 27
2.2. Przedmiot transakcji leasingu 35
2.3. Podmioty transakcji leasingu 37
2.4. Umowa leasingu 41

ROZDZIAŁ III. LEASING NA TLE INNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI I INWESTYCJI 46
3.1. Leasing a środki własne przedsiębiorstwa 46
3.2. Leasing a kredyt bankowy lub pożyczka 48
3.3. Leasing a najem lub dzierżawa 51
3.4. Ryzyko i zabezpieczenia transakcji leasingowych 53
3.5. Rachunek opłacalności leasingu 62

ROZDZIAŁ IV. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Z WYKORZYSTANIEM LEASINGU. DOŚWIADCZENIA FIRMY X S.A. 67
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa X S.A. 67
4.2. Zakres i zastosowanie leasingu w X S.A. 70
4.3. Rachunek opłacalności leasingu w X S.A. 73

ROZDZIAŁ V. OCENA LEASINGU JAKO FORMY FINANSOWANIA INWESTYCJI I PERSPEKTYWY ROZWOJU LEASINGU W POLSCE I W FIRMIE X S.A. 81
5.1. Wnioski z przeprowadzonej analizy 81
5.2. Ocena opłacalności leasingu w X S.A. 83
5.3. Wnioski i zalecenia dla przedsiębiorstwa 84

ZAKOŃCZENIE 88
BIBLIOGRAFIA 90
SPIS TABEL 93
SPIS RYSUNKÓW 94

WSTĘP

Leasing to forma finansowania inwestycji. Może być ona szczególnie atrakcyjna w dobie kłopotów z pozyskaniem środków finansowych, a zwłaszcza kredytów bankowych. W wielu bowiem przypadkach leasing jest łatwiejszy do uzyskania, niż kredyt bankowy, a często realnie tańszy od kredytu.

Dynamicznie rozwijający się rynek usług leasingowych oraz wprowadzone w ostatnich latach unormowania prawne w zakresie leasingu rodzą wiele problemów natury teoretycznej i praktycznej. Ich rozwiązywanie nie jest proste, zwłaszcza że w odmienny sposób problematykę leasingu normują przepisy Kodeksu cywilnego, prawa podatkowego i przepisy o rachunkowości. Uregulowania prawne dotyczące transakcji leasingowych znajdują się również w ustawie – Prawo upadłościowe i naprawcze.

Leasing to zjawisko postrzegane w aspekcie ekonomiczno-prawno–organizacyjnym, funkcjonujące na szeroką skalę w gospodarce rynkowej, jako jeden z instrumentów finansowania inwestycji oraz w węższym zakresie w podmiotach gospodarczych, gdzie służy on przede wszystkim pozyskaniu składników majątku dla celów bieżącej działalności. Leasing można umiejscowić jako usługę na rynku kapitałowym, gdzie finansowane są inwestycje przedsiębiorstw. W państwach wysoko rozwiniętych stanowi on powszechnie stosowaną formę obrotu gospodarczego od ponad ćwierćwiecza. Od kilku lat wzrasta zainteresowanie leasingiem w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym również w Polsce.

Z leasingiem wiązało się w ostatnich latach wiele nieporozumień, głównie z uwagi na brak regulacji prawnej leasingu, przez ponad dziesięć lat jego egzystencji na polskim rynku. Konflikty leasingobiorców z urzędami skarbowymi oraz przykre konsekwencje kwestionowania poprawności kontraktów zniechęcały wielu potencjalnych klientów do korzystania z leasingu. Ponadto mimo szumu wokół leasingu wiele osób nie do końca rozumie na czym polega ta forma finansowania działalności gospodarczej. Wśród inwestorów krążą czasami różne mity na jego temat, jego opłacalności i zagrożeń z nim związanych, które nie mają odbicia w rzeczywistości. Opinie o leasingu mają często charakter skrajny, tj. przecenia się zalety leasingu, nie dostrzegając wad lub odwrotnie.

Problematyka leasingu doczekała się na świecie bogatej literatury, licznych opracowań naukowych w ostatnim ćwierćwieczu. W Polsce piśmiennictwo na temat leasingu pozostaje wciąż ubogie. Prezentowane w literaturze tematu poglądy na temat natury leasingu skupiają się najczęściej na prawnych aspektach jego wykorzystania, pomijając inne, równie ważne przyczyny sięgania po leasing przez potencjalnych inwestorów.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty leasingu jako źródła finansowania organizacji gospodarczych oraz oceny jego użyteczności w praktyce gospodarczej. Taki też był zasadniczy cel pracy.

Praca składa się z pięciu rozdziałów:

Rozdział pierwszy to ogólna charakterystyka leasingu: pojęcie leasingu, klasyfikacja leasingu, powstanie i rozwój leasingu oraz prawne uwarunkowania działalności leasingowej.

Rozdział drugi to rynek usług leasingowych w Polsce: specyfika leasingu w Polsce: przedmiot transakcji leasingu, podmioty transakcji leasingu oraz umowa leasingu.

Rozdział trzeci to leasing na tle innych źródeł finansowania działalności inwestycji: leasing a środki własne przedsiębiorstwa, leasing a kredyt bankowy lub pożyczka, leasing a najem lub dzierżawa, ryzyko i zabezpieczenia transakcji leasingowych oraz rachunek opłacalności leasingu.

Rozdział czwarty to finansowanie działalności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem leasingu – doświadczenia X S.A.: charakterystyka przedsiębiorstwa, zakres i zastosowanie leasingu w firmie, rachunek opłacalności leasingu w X S.A.

Rozdział piąty to ocena leasingu jako formy finansowania inwestycji – perspektywy rozwoju leasingu w Polsce i w X S.A.

Całość opracowania powstała w oparciu o artykuły prasowe, akty prawne, źródła ze stron WWW oraz materiały wewnętrzne X S.A.

image_pdf