Podatkowa księga przychodów i rozchodów

praca liczy 83 strony, posiada 54 pozycje w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I. Sektor MSP i jego miejsce w gospodarce narodowej 4
1.1. Istota i rodzaje przedsiębiorstw 4
1.2. Sposób podziału i charakterystyka MSP 10
1.3. Znaczenie MSP w ekonomice kraju oraz perspektywy ich rozwoju 14

Rozdział II. Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako forma ewidencji działalności MSP oraz jej ocena na tle innych ewidencji i rozliczeń podatkowych 21
2.1. Podstawy prawne, zakres obowiązywania oraz zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów 21
2.2. Ocena podatkowej księgi przychodów i rozchodów na tle innych form ewidencji i rozliczeń podatkowych 30
2.3. Możliwość wykorzystania danych generowanych przez podatkową księgę przychodów i rozchodów w analizie przedsiębiorstwa 33

Rozdział III. Metody analizy sytuacji finansowej w ocenie MSP 38
3.1. Klasyfikacja metod analizy finansowej 38
3.2. Metody analizy jakościowej wykorzystywane w ocenie MSP 42
3.3. Sposoby badania MSP przez wykorzystanie metod ilościowych 43
3.3.1. Metody porównań 43
3.3.2. Metody deterministyczne 50
3.3.3. Metody stochastyczne 55

Rozdział IV. Wykorzystanie PKPiR w analizie sytuacji finansowej sklepu spożywczo-przemysłowego KUBUŚ 56
4.1. Charakterystyka podmiotu gospodarczego 56
4.2. Opis danych generowanych przez badaną jednostkę 57
4.3. Analiza danych finansowych ocenianej jednostki gospodarczej 61

Zakończenie 72
Bibliografia 74
Spis rysunków 78
Spis tabel 79
Załączniki 80

Wstęp

Małe i średnie podmioty gospodarcze prowadzące niewielkich rozmiarów działalność gospodarczą są zobowiązane do wyboru formy opodatkowania, która pozwoli im na poprawne rozliczenie z Urzędem Skarbowym.

Warto podkreślić, że każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną jej prowadzenia, ma możliwość wyboru sposobu, jak i zasad opodatkowania zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Jednak podmioty, które bez względu na rodzaj, jak i rozmiar prowadzonej działalności gospodarczej uzyskają przychody przekraczające kwotę 800 000 euro oraz podmioty wymienione przez ustawodawcę w art. 2 ustawy o rachunkowości są zobligowane do prowadzenia rozliczeń według zasad dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych. Pozostali podatnicy, na których ustawa nie nakłada obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, mogą, w drodze wyboru poprzez stosowne oświadczenie woli lub stosowne złożenie zawiadomienia, wybrać formę opodatkowania. Wybór formy opodatkowania może mieć istotny wpływ na wysokość odprowadzanego podatku.

Obecnie najpopularniejszą formą opodatkowania wśród małych i średnich przedsiębiorstw jest rozliczanie dochodu na zasadach ogólnych z wykorzystaniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Z tego też powodu celem niniejszej pracy było omówienie księgi przychodów i rozchodów oraz zaprezentowanie różnych informacji finansowych płynących z jej analizy.

Praca składa się z czterech rozdziałów. Trzy pierwsze rozdziały stanowią część teoretyczną, natomiast rozdział czwarty to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym ukazano sektor małych i średnich przedsiębiorstw i jego miejsce w gospodarce narodowej. Na wstępie rozdziału przedstawiono istotę i rodzaje przedsiębiorstw. Następnie ukazano sposób podziału oraz dokonano ogólnej charakterystyki MSP. Pod koniec rozdziału trzeciego przedstawiono znaczenie MPS w ekonomice kraju oraz wskazano perspektywy ich rozwoju.

W rozdziale drugim ukazano podatkową księgę przychodów i rozchodów jako formę ewidencji działalności MSP. Rozważania rozpoczęto od przedstawienia podstaw prawnych, zakresu obowiązywania oraz zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Następnie dokonano oceny podatkowej księgi przychodów i rozchodów na tle innych form ewidencji i rozliczeń podatkowych. Pod koniec rozdziału drugiego wskazano także możliwość wykorzystania danych generowanych przez podatkową księgę przychodów i rozchodów w analizie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

W rozdziale trzecim omówiono metody analizy sytuacji finansowej w ocenie MSP. Na wstępie dokonano ogólnej klasyfikacji metod analizy finansowej. Następnie omówiono metody analizy jakościowej oraz metody analizy ilościowej wykorzystywane w ocenie małych i średnich przedsiębiorstw.

W rozdziale czwartym omówiono przydatność podatkowej księgi przychodów i rozchodów w analizie sytuacji finansowej sklepu spożywczo-przemysłowego KUBUŚ. Rozważania rozpoczęto od ogólnego scharakteryzowania badanego podmiotu gospodarczego. Następnie opisano dane generowane przez badaną jednostkę oraz przeprowadzono ich analizę.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne badanego sklepu spożywczo-przemysłowego KUBUŚ.

image_pdf