Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów

praca o objętości 99 stron, 51 pozycji w bibliografii

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. WYKORZYSTANIE NEGOCJACJI W ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW W ORGANIZACJI 6
1. Definicja i istota negocjacji 6
1.1. Style negocjacji 6
1.2. Warunki poprawnych negocjacji 8
2. Etapy negocjacji 11
2.1. Przygotowanie do negocjacji 11
2.2. Otwarcie negocjacji 12
2.3. Poszukiwanie rozwiązań 12
2.4. Finalizacja negocjacji 13
3. Style i techniki negocjacji 18
3.1. Style negocjacji 18
3.2. Techniki negocjacyjne 19
4. Negocjacje jako sztuka rozwiązywania konfliktów w organizacji 25

ROZDZIAŁ II. POJĘCIE I RODZAJE KONFLIKTÓW 28
1. Pojęcie konfliktu 28
1.1 Definicja ogólna 28
1.2. Konflikt w organizacji 30
2. Podmioty i źródła konfliktów w organizacji 34
3. Rodzaje konfliktów 36
3.1 Konflikty wewnętrzne 36
3.2 Konflikty pomiędzy poszczególnymi osobami, między jednostką a grupą oraz między- i wewnątrzgrupowe 38
3.3. Konflikty pomiędzy organizacjami 39
3.4. Inne rodzaje konfliktów 41
4. Kierowanie konfliktem w przedsiębiorstwie 42

ROZDZIAŁ III. KOMUNIKACJA I JEJ ZNACZENIE W ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW W ORGANIZACJI 48
1. Komunikacja w organizacji 48
1.1. Rola komunikacji w organizacji 48
1.2. Kluczowe kompetencje organizacyjne 50
2. Kierunki i modele komunikowania się w organizacji 52
2.1. Kultura organizacyjna a komunikowanie się 52
2.2. Komunikatory i ich znaczenie w organizacji 54
3. Zasady dobrego komunikowania się 57

ROZDZIAŁ IV. WYKORZYSTANIE NEGOCJACJI W ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW Z PRACOWNIKAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE COMPUTERLAND
SA 62
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa ComputerLand SA 62
1.1. Geneza powstania firmy Computerland SA 62
1.2. Forma prawna firmy ComputerLand SA 63
1.3. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa ComputerLand 64
1.4. Założenia polityki personalnej w przedsiębiorstwie ComputerLand SA 65
2. Cel i przedmiot badań 66
3. Metody i organizacja badań 67
4. Analiza przyczyn konfliktów w przedsiębiorstwie 71
5. Sposoby rozwiązywania konfliktów w przedsiębiorstwie 77
6. Wnioski 81

ZAKOŃCZENIE 84
BIBLIOGRAFIA 86
SPIS TABEL 89
SPIS RYSUNKÓW 90
ANEKS 92

image_pdf