Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych

praca liczy 76 stron i 67 pozycji w bibliografii

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ PIERWSZY ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE 4
1. Zarządzanie potencjałem społecznym przedsiębiorstwa 4
1.1. Planowanie, rekrutacja i selekcja personelu 7
1.2. System oceny pracowników 16
1.3. Wynagrodzenie 17
2. Kierowanie zachowaniami w przedsiębiorstwie 19
2.1. Motywacja 19
2.2. Przywództwo 20
2.3. Kultura organizacyjna 23

ROZDZIAŁ DRUGI KADRA KIEROWNICZA W KONTEKŚCIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 26
1. Działalność kadry kierowniczej w warunkach internacjonalizacji przedsiębiorstw 26
2. Kadra kierownicza według współczesnych koncepcji zarządzania 28
3. Kierunki zmian systemu zarządzania przedsiębiorstwami w procesie integracji europejskiej 34
4. Miejsce i rola funkcji zarządzania kadrą w przedsiębiorstwach międzynarodowych 42
4.1. Znaczenie pojęcia przedsiębiorstwa międzynarodowego 42
4.2. Strategiczna rola funkcji zarządzania kadrą w przedsiębiorstwach międzynarodowych 44

ROZDZIAŁ TRZECI PROCES POZYSKIWANIA KADRY NA ZAGRANICZNE STANOWISKA 49
1. Planowanie strategicznych kadr przedsiębiorstwa międzynarodowego 49
2. Strategie doboru kadry w przedsiębiorstwie międzynarodowym 53
3. Źródło pozyskiwania kadry międzynarodowej 61

ZAKOŃCZENIE 69
BIBLIOGRAFIA 71
SPIS RYSUNKÓW 75
SPIS TABEL 76

image_pdf
Kategorie ZZL