Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na przykładzie elektrowni

Bardzo dobra praca licencjacka (może posłużyć jako pomoc w pracy magisterskiej bo ani w treści ani w objętości jej nie ustępuje). Dużo tabel, rysunków i analiz.
Broniona w 2001 r w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

WSTĘP

ROZDZIAŁ I Zasoby ludzkie a zarządzanie przedsiębiorstwem
1. Ludzie jako jeden z najważniejszych zasobów przedsiębiorstwa
2. Zarządzanie zasobami ludzkimi – istota pojęcia
3. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi
3.1 Model sita
3.2 Model kapitału ludzkiego
4. Ewolucja funkcji personalnej w organizacji
ROZDZIAŁ II Tworzenie zespołu pracowniczego – pozyskiwanie personelu dla organizacji
1. Planowanie zasobów ludzkich
2. Rekrutacja przyszłych pracowników
3. Dobór i selekcja kadr
4.Wprowadzenie do pracy
ROZDZIAŁ III Jakość i rozwój zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie
1. Metody i formy oceny pracowników
2. Szkolenie i doskonalenie kadry
3. Systemy motywacyjne
4.Ruch kadrowy w organizacji
ROZDZIAŁ IV Proces gospodarowania zasobami ludzkimi w Elektrowni „Łagisza” S.A.
1. Opis jednostki badawczej
– ogólna charakterystyka Spółki
2. Sytuacja kadrowa Elektrowni „Łagisza” S.A.
3. Kierowanie personelem w Elektrowni „Łagisza” S.A.
4. Plany restrukturyzacyjne Spółki a jej pracownicy

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL

SPIS RYSUNKÓW

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

image_pdf
Kategorie ZZL