Zarządzanie w klubie sportowym

praca magisterska: 115 stron i 46 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I. Wybrane zagadnienia zarządzania w świetle literatury    5
1.1. Istota i funkcje zarządzania    5
1.2. Determinanty zarządzania    12
1.3. Rola managera w zarządzaniu    16
1.4. Konflikty w zarządzaniu    22

Rozdział II. Charakterystyka terenu badań    28
2.1 Położenie Gniezna    28
2.2 Gospodarka w mieście    31
2.3 Sport, kultura i rekreacja    36
2.4 Ludność, zatrudnienie, bezrobocie    39

Rozdział III. Charakterystyka klubu LNB Mieszko Gniezno    44
3.1 Rys historyczny klubu    44
3.2 Struktura organizacyjna    46
3.3 Czynnik ludzki w klubie    49
3.4 Wyniki i osiągnięcia klubu    58

Rozdział IV. Zarządzanie w klubie    63
4.1 Planowanie i organizowanie pracy    63
4.2 Motywowanie do osiągnięć    70
4.3 Decydowanie    76
4.4 Kontrola    79

Rozdział V. Czynniki wpływające na zarządzanie klubem    86
5.1 Czynnik prawno-ekonomiczny    86
5.2 Czynnik prawno – organizacyjny    89
5.3 Czynniki marketingowe (promocja)    93
5.4 Czynnik ludzki    100

Zakończenie    104
Bibliografia    106
Spis rysunków, tabel i wykresów    109

image_pdf