Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego na przykładzie

praca magisterska – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

Spis treści

Wstęp 5

Rozdział I Ryzyko w działalności gospodarczej 7
1.1. Pojęcie ryzyka i niepewności w działalności gospodarczej 7
1.2. Klasyfikacja ryzyka w działalności gospodarczej 15
1.3. Źródła niepewności i ryzyka w działalności przedsiębiorstw
1.3.1. Zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny niepewności 24
1.3.2. Czynniki mikro i makroekonomiczne 26
1.3.3. Inne czynniki 28
1.4. Istota, znaczenie i zasady systemu zarządzania ryzykiem 30
1.5. Etapy procesu zarządzania ryzykiem 33
1.5.1. Identyfikacja ryzyka 34
1.5.2. Ewaluacja ryzyka 36
1.5.2.1. Metody korygowania efektywności 38
1.5.2.2. Metody probabilistyczno – statystyczne 39
1.5.2.3. Metody operacyjne 42
1.5.3. Optymalizacja ryzyka 46
1.5.4. Kontrola ryzyka 48

Rozdział II Sposoby reagowania na ryzyko 50
2.1. Unikanie ryzyka 51
2.2. Zapobieganie ryzyku 51
2.2.1. Instrumenty pochodne 51
2.2.2. System jakości ISO 56
2.2.3. Controlling 60
2.3. Przenoszenie ryzyka 64
2.4. Inne sposoby reagowania na ryzyko 68

Rozdział III Ryzyko w działalności przedsiębiorstw budowlanych 71
3.1. Uwagi wstępne 71
3.2. Specyfika systemu zarządzania ryzykiem w działalności budowlanej 73
3.3. Źródła ryzyka w działalności budowlanej 79
3.4. Rodzaje ryzyka w działalności budowlanej 86

Rozdział IV Ogólna prezentacja Grupy Kapitałowej „X” 97
4.1. Rys historyczny 97
4.2. Stan prawny i struktura organizacyjna firmy 98
4.3. Charakterystyka obszarów działalności firmy 101
4.4. Sytuacja ekonomiczno – finansowa firmy 108

Rozdział V Prezentacja procesu zarządzania ryzykiem w Grupie „X” 112
5.1. Ryzyko w działalności Grupy X 112
5.1.1. Czynniki ryzyka w Grupie X 113
5.1.2. Ryzyko a cykl zrealizowanych inwestycji budowlanych 118
5.2. Formy reagowania na ryzyko w Grupie X 122
5.2.1. Zapobieganie ryzyku 122
5.2.2. Przenoszenie ryzyka poprzez porozumienia kontraktowe i ubezpieczenia 126

Zakończenie 130
Bibliografia 133
Spis tabel 137
Spis rysunków 138

Wstęp

Współczesne funkcjonowanie przedsiębiorstw, niezależnie od branży, wiąże się z koniecznością podejmowania decyzji w warunkach niepewności i ryzyka. To właśnie związane z tym niebezpieczeństwa stanowią jeden z najważniejszych czynników wpływających na podejmowane decyzje i strategie. W takim kontekście, zarządzanie ryzykiem staje się kluczowym aspektem efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej, a jego znaczenie jest szczególnie istotne w branżach o dużym stopniu niepewności, takich jak budownictwo.

Przedsiębiorstwa budowlane, ze względu na swoją specyfikę, są szczególnie narażone na różnorodne rodzaje ryzyka. Są to zarówno zagrożenia związane z naturą realizowanych projektów, jak i te wynikające z otoczenia rynkowego, warunków prawnych, ekonomicznych czy społecznych. Właśnie w związku z tym, niezwykle istotne staje się skuteczne zarządzanie ryzykiem, które może stanowić o powodzeniu bądź porażce realizowanych przedsięwzięć.

Celem niniejszej pracy magisterskiej jest analiza zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego, na przykładzie Grupy Kapitałowej „X”. Badanie to umożliwi zgłębienie problematyki ryzyka w kontekście branży budowlanej, ukazując, jak przedsiębiorstwa tej gałęzi gospodarki radzą sobie z zagrożeniami, jakie stoją przed nimi, a także w jaki sposób zarządzają nimi na co dzień.

W pierwszym rozdziale zostanie omówione pojęcie ryzyka i niepewności w działalności gospodarczej, wraz z klasyfikacją ryzyka, źródłami niepewności i ryzyka, oraz zasadami i etapami procesu zarządzania ryzykiem.

Rozdział drugi skupi się na różnych sposobach reagowania na ryzyko, w tym unikaniu ryzyka, zapobieganiu ryzyku za pomocą różnych narzędzi, przenoszeniu ryzyka, a także innych możliwych reakcjach na ryzyko.

Rozdział trzeci będzie poświęcony analizie ryzyka w kontekście działalności przedsiębiorstw budowlanych. Pod lupę zostaną wzięte specyficzne dla tej branży źródła i rodzaje ryzyka.

Rozdział czwarty i piąty to głęboko zakrojona analiza zarządzania ryzykiem na przykładzie Grupy Kapitałowej „X”. Pierwszy z nich przedstawi historię, strukturę oraz sytuację ekonomiczno-finansową firmy, natomiast drugi skupi się na prezentacji procesu zarządzania ryzykiem w tej konkretnej Grupie, ukazując czynniki ryzyka w Grupie „X”, jak również formy reagowania na ryzyko w tej firmie.

W zakończeniu pracy zostaną podsumowane główne wnioski płynące z przeprowadzonej analizy, a także sformułowane będą rekomendacje dla przedsiębiorstw branży budowlanej w zakresie skutecznego zarządzania ryzykiem.

Praca ta powstała z myślą o zgłębieniu zagadnień zarządzania ryzykiem w branży budowlanej, z nadzieją, że może przyczynić się do dalszego rozwoju teorii zarządzania ryzykiem, jak również do praktycznego zastosowania wyników badań w działalności gospodarczej przedsiębiorstw budowlanych.

image_pdf