Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego na przykładzie

praca magisterska – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

Spis treści

Wstęp 5

Rozdział I Ryzyko w działalności gospodarczej 7
1.1. Pojęcie ryzyka i niepewności w działalności gospodarczej 7
1.2. Klasyfikacja ryzyka w działalności gospodarczej 15
1.3. Źródła niepewności i ryzyka w działalności przedsiębiorstw
1.3.1. Zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny niepewności 24
1.3.2. Czynniki mikro i makroekonomiczne 26
1.3.3. Inne czynniki 28
1.4. Istota, znaczenie i zasady systemu zarządzania ryzykiem 30
1.5. Etapy procesu zarządzania ryzykiem 33
1.5.1. Identyfikacja ryzyka 34
1.5.2. Ewaluacja ryzyka 36
1.5.2.1. Metody korygowania efektywności 38
1.5.2.2. Metody probabilistyczno – statystyczne 39
1.5.2.3. Metody operacyjne 42
1.5.3. Optymalizacja ryzyka 46
1.5.4. Kontrola ryzyka 48

Rozdział II Sposoby reagowania na ryzyko 50
2.1. Unikanie ryzyka 51
2.2. Zapobieganie ryzyku 51
2.2.1. Instrumenty pochodne 51
2.2.2. System jakości ISO 56
2.2.3. Controlling 60
2.3. Przenoszenie ryzyka 64
2.4. Inne sposoby reagowania na ryzyko 68

Rozdział III Ryzyko w działalności przedsiębiorstw budowlanych 71
3.1. Uwagi wstępne 71
3.2. Specyfika systemu zarządzania ryzykiem w działalności budowlanej 73
3.3. Źródła ryzyka w działalności budowlanej 79
3.4. Rodzaje ryzyka w działalności budowlanej 86

Rozdział IV Ogólna prezentacja Grupy Kapitałowej „X” 97
4.1. Rys historyczny 97
4.2. Stan prawny i struktura organizacyjna firmy 98
4.3. Charakterystyka obszarów działalności firmy 101
4.4. Sytuacja ekonomiczno – finansowa firmy 108

Rozdział V Prezentacja procesu zarządzania ryzykiem w Grupie „X” 112
5.1. Ryzyko w działalności Grupy X 112
5.1.1. Czynniki ryzyka w Grupie X 113
5.1.2. Ryzyko a cykl zrealizowanych inwestycji budowlanych 118
5.2. Formy reagowania na ryzyko w Grupie X 122
5.2.1. Zapobieganie ryzyku 122
5.2.2. Przenoszenie ryzyka poprzez porozumienia kontraktowe i ubezpieczenia 126

Zakończenie 130
Bibliografia 133
Spis tabel 137
Spis rysunków 138

image_pdf