Zarządzanie należnościami przedsiębiorstwa

Praca ma aż 119 stron i 65 pozycji w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział I. Pojęcie i faktyczne znaczenie zarządzania należnościami 5
1.1. Definicja należności 5
1.2. Źródła powstawania należności 9
1.3. Zarządzanie należnościami jako element zarządzania środkami obrotowymi 12
1.4. Cykl należności a cykl zobowiązań 17

Rozdział II. Metodyka ewidencji należności 24
2.1. Istota i klasyfikacja rozrachunków 26
2.2. Istota ustalania odpisów aktualizujących należności 34
2.3. Ewidencja należności 36
2.4. Prognozowanie należności 39

Rozdział III. Prawne i praktyczne podstawy obrotu należnościami 45
3.1. Uregulowania Kodeksu Cywilnego 45
3.2. Faktoring 50
3.2.1. Faktoring niewłaściwy, właściwy i mieszany 53
3.2.2. Koszt faktoringu 56
3.2.3. Klasyfikacja umów factoringowych 57
3.3. Forfaiting 59
3.4. Kompensata z zobowiązaniami 61

Rozdział IV. Metody monitorowania i prognozowania należności przedsiębiorstw 64
4.1. Metodyka oceny należności i ustalania okresu inkasa należności 64
4.2. Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie 71
4.2.1. Opust „za płatność” i „za ilość” 71
4.2.2. Dyskonto sezonowe i opust funkcjonalny 75
4.3. Sposoby zabezpieczania należności przedsiębiorstw 78
4.4. Windykacja należności przez przedsiębiorstwo 90

Rozdział V. Ocena efektywności zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie X 96
5.1. Powstanie i struktura organizacyjna przedsiębiorstwa 96
5.2. Informacja o należnościach i dłużnikach 100
5.3. Metody zarządzania należnościami 102
5.4. Efektywność zarządzania należnościami 103

Zakończenie 106
Załączniki 107
Bibliografia 115
Spis tabel i rysunków 119

image_pdf