Zarys strategii rozwoju fabryki porcelany „Krzysztof” S.A. w Wałbrzychu

Akademia Ekonomiczna Im. Oskara. Langego we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze (122 strony)

Wstęp…………………………………………………………………………………………………………. .3

1. Istota strategii i jej znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw………………………… .5
1.1. Pojęcie strategii organizacji…………………………………………………………………………..5
1.2. Rola analizy strategicznej…………………………………………………………………………… .8
1.3. Formułowanie strategii rozwoju firmy…………………………………………………………..10
1.4. Rodzaje strategii, wybór i realizacja strategii …………………………………………………18

2. Analiza strategiczna Fabryki Porcelany „Krzysztof” S.A. …………………………30
2.1. Charakterystyka Fabryki Porcelany „Krzysztof” S.A. w Wałbrzychu ……………..30
2.2. Ocena strategiczna sytuacji ekonomiczno–finansowej ……………………………………32
2.3. Identyfikacja silnych i słabych stron Fabryki…………………………………………………35

3. Analiza otoczenia firmy……………………………………………………………………………..61
3.1. Makrootoczenie…………………………………………………………………………………………62
3.2. Rynek……………………………………………………………………………………………….68
3.3. Konkurencja…………………………………………………………………………………………..73
3.4. Szanse i zagrożenia tkwiące w otoczeniu………………………………………………………76

4. Kierunki rozwoju Fabryki Porcelany „Krzysztof” S.A……………………………….79
4.1. Analiza strategiczna SWOT………………………………………………………………………..81
4.2. Koncepcja strategii dla fabryki…………………….. …………………………………………….85
4.3. Misja i cele strategiczne……………………………………………………………………………..90
4.3.1. Produkcja, sprzedaż i marketing……………………………………………………………….93
4.3.2. Koszty i inwestycje………………………………………………………………………………..101
4.3.3.Kadry……………………………………………………………………………………………………114
4.3.4. Organizacja i zarządzanie…………………………………………………………………….116

Zakończenie…………………………………………………………………………………………………118
Bibliografia……………………………………………………………………………………………………119
Spis rysunków…………………………………………………………………………………121
Spis tabel…………………………………………………………………………………………………..122

image_pdf