Współpraca i partnerstwo szkoły i rodziny

Praca magisterska obroniona w 2002 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ma 92 strony.

Wstęp
Rozdział 1. Charakterystyka środowiska rodzinnego
1.1. Rodzina jako środowisko wychowawcze
1.2. Znaczenie postaw rodzicielskich w procesie wychowawczym
1.3. Funkcje i zadania rodziny
1.4. Przemiany zachodzące we współczesnej rodzinie
Rozdział 2. Charakterystyka środowiska szkolnego
2.1. Szkoła jako środowisko wychowawcze
2.2. Funkcje i zadania szkoły i nauczycieli
2.3. Przemiany oświaty
2.4. Możliwości współpracy szkoły i rodziny
Rozdział 3. Metodologia badań własnych
3.1. Cel i przedmiot badań
3.2. Problemy badawcze i hipotezy
3.3. Zmienne i ich rodzaje
3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze
3.5. Organizacja i przebieg badań
Rozdział 4. Charakterystyka terenu badań i badanej populacji
4.1. Opis terenu badań
4.2. Charakterystyka badanej szkoły i grupy nauczycieli
4.3. Charakterystyka badanej grupy rodziców
Rozdział 5. Wzajemne oczekiwania rodziców i nauczycieli
5.1. Oczekiwania rodziców wobec nauczycieli
5.2. Oczekiwania nauczycieli wobec rodziców
5.3. Porównanie wzajemnych oczekiwań rodziców i nauczycieli
Rozdział 6. Postawy rodziców i nauczycieli wobec dzieci – uczniów
6.1. Postawy nauczycieli względem swoich uczniów oraz ich postrzeganie przez rodziców
6.2. Postawy rodziców wobec swoich dzieci i ich postrzeganie przez nauczycieli
6.3. Czynniki warunkujące efektywność współpracy nauczycieli i rodziców
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

image_pdf