Wpływ zabawy na rozwój emocjonalno – społeczny dziecka w wieku przedszkolnym

61 stron nie licząc spisów i aneksu, 44 pozycje w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział I. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 5
1. Wiek przedszkolny w literaturze psychologicznej i pedagogicznej 5
2. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 7
2.1. Etapy rozwoju dziecka 7
2.2. Rozwój motoryczny 10
2.3. Rozwój poznawczy 11
3. Rozwój emocjonalno – społeczny dziecka w wieku przedszkolnym 16
4. Zabawa jako forma wspomagania rozwoju dziecka w świetle literatury przedmiotu 22
5. Znaczenie zabaw dla rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym 27

Rozdział II. Metodologia badania 34
1. Przedmiot i cel badań 34
2. Problem główny i problemy szczegółowe 35
3. Zmienne i wskaźniki 37
4. Metody i techniki badawcze 40
5. Charakterystyka badanej grupy 41

Rozdział III. Wpływ zabawy na rozwój emocjonalno – społeczny dziecka w wieku przedszkolnym 42
1. Prezentacja wyników ankiety 42
1.1. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród wychowawców 42
1.2. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rodziców 49
2. Wnioski 56

Zakończenie 59
Bibliografia 62
Spis tabel 65
Spis wykresów 66
Aneks. Ankieta (przeprowadzona wśród rodziców i wychowawców dzieci) 67

image_pdf