Wpływ rodziny na proces rewalidacji osób niepełnosprawnych

Praca magisterska. Wyższa Szkoła Filozoficzno – Pedagogiczna „IGNATIANUM”

WSTĘP

I. Część: Analiza literatury przedmiotu.

1. Pojęcie i podział niepełnosprawności
1.1. Definicja niepełnosprawności fizycznej
1.2. Rozumienie istoty upośledzenia umysłowego
1.2.1. Podział upośledzeń umysłowych
1.3. Różnice historyczne w rozumieniu niepełnosprawności

2. Definicja rewalidacji
2.1. Historyczny zarys rewalidacji w Polsce
2.2. Rewalidacja osób z upośledzeniem umysłowym
2.3. Sposoby rewalidacji osób niepełnosprawnych fizycznie

3. Miejsce rodziny w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych
3.1. Współczesne rozumienie rodziny
3.1.1. Rodzina w nauczaniu Kościoła
3.2. Rodzina z dzieckiem dotkniętym niepełnosprawnością
3.3. Rodzina a zagadnienie rewalidacji osób niepełnosprawnych i upośledzonych
3.4. Rewalidacja osób z rodzin patologicznych
3.4.1. Pojęcie i rodzaje patologii

II. Część: Badania własne

1. Metodologia badań
1.1. Cel badań
1.2. Problematyka badań i hipotezy badawcze
1.3. Dobór i charakterystyka metod, technik i narzędzi badawczych
1.4. Sposób interpretacji wyników badań
1.5. Organizacja przebiegu badań
1.6. Charakterystyka grupy badawczej

PODSUMOWANIE

Spis tabel i wykresów
Bibliografia
Aneks

WSTĘP

W dzisiejszych czasach kwestie związane z integracją społeczną osób niepełnosprawnych nabierają szczególnego znaczenia. Jest to obszar, który wymaga nieustannego poszerzania wiedzy i umiejętności, aby możliwe było skuteczne działanie na rzecz tej grupy społecznej. Proces rewalidacji, jako złożone i wielowymiarowe działanie, ma za zadanie nie tylko przywrócenie lub rozwijanie zdolności do życia w społeczeństwie osób niepełnosprawnych, ale także ułatwienie im osiągnięcia maksymalnego poziomu samodzielności i funkcjonowania. Wśród wielu czynników wpływających na efektywność tego procesu, niezwykle istotną rolę odgrywa rodzina, która stanowi pierwotne środowisko rozwoju i wsparcia dla osoby niepełnosprawnej.

W niniejszej pracy autor podejmuje próbę kompleksowego zbadania i opisu wpływu rodziny na proces rewalidacji osób niepełnosprawnych. Jest to temat o dużej wadze społecznej, bowiem problematyka wsparcia i funkcjonowania rodzin osób z niepełnosprawnością wciąż pozostaje wyzwaniem, zarówno dla współczesnej nauki, jak i praktyki społecznej.

Pierwsza część pracy to analiza literatury przedmiotu, która ma na celu wprowadzenie czytelnika w problematykę niepełnosprawności, jej definicji, podziału oraz historycznych uwarunkowań rozumienia tego zjawiska. Autorka zwraca uwagę na złożoność pojęcia niepełnosprawności, zmieniającą się na przestrzeni wieków perspektywę społeczną oraz ewolucję w podejściu do osób niepełnosprawnych – od wykluczenia do integracji i inkluzji.

Następnie, pojęcie rewalidacji jest definiowane i osadzone w kontekście historycznym Polski, co pozwala na zrozumienie, jak proces ten kształtował się i adaptował do zmieniających się realiów społeczno-politycznych i kulturowych. Szczególna uwaga poświęcona jest różnorodnym sposobom rewalidacji w kontekście osób z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnością fizyczną, co rzuca światło na wieloaspektowość i indywidualizację potrzeb w tym zakresie.

Drugą znaczącą kwestią jest rola rodziny w procesie rewalidacji, gdzie uwypuklana jest jej rola jako podstawowej komórki społecznej, miejsca pierwszego kontaktu z różnicą i niepełnosprawnością, a także jako głównego źródła wsparcia i motywacji dla osoby niepełnosprawnej. W kontekście rodziny, istotna jest także dyskusja na temat nauczania Kościoła, które może wpłynąć na postrzeganie niepełnosprawności i stosunek do rewalidacji w środowisku rodzinnym. Ponadto, praca przygląda się wyzwaniom, jakie stoją przed rodzinami z dziećmi niepełnosprawnymi, oraz zagadnieniu rewalidacji w rodzinach borykających się z różnego rodzaju patologiami.

Metodologia badań przedstawiona w drugiej części pracy stanowi podstawę do empirycznej weryfikacji postawionych hipotez badawczych. Dokładne określenie celów, problematyki, hipotez oraz metod badawczych, technik i narzędzi użytych w pracy podkreśla naukowy charakter badania i pozwala na jego odpowiednią interpretację. Organizacja i przebieg badań, a także charakterystyka grupy badawczej, zapewniają solidną bazę dla analizy i wnioskowania w zakresie wpływu rodziny na proces rewalidacji osób niepełnosprawnych.

Podsumowanie pracy, wraz z zestawieniem tabel i wykresów, ma za zadanie zintegrować wyniki badań z teoretyczną wiedzą na temat rewalidacji i roli rodziny w tym procesie. Bibliografia, jako zbiór źródeł, z których korzystała autorka, stanowi odzwierciedlenie gruntownego przygotowania teoretycznego, niezbędnego do głębokiego zrozumienia i analizy badanego zagadnienia. Aneks zaś pozwala na bezpośredni wgląd w materiał empiryczny, który został wykorzystany w pracy.

Niniejsza praca magisterska, poprzez swój interdyscyplinarny charakter, stanowi istotny wkład w pedagogikę specjalną i nauki społeczne, a także może być pomocna dla praktyków zajmujących się rewalidacją oraz dla rodzin osób niepełnosprawnych, szukających wsparcia i zrozumienia w tym trudnym, lecz niezmiernie ważnym procesie.

image_pdf