Wpływ rodziny na proces rewalidacji osób niepełnosprawnych

Praca magisterska. Wyższa Szkoła Filozoficzno – Pedagogiczna „IGNATIANUM”

WSTĘP

I. Część: Analiza literatury przedmiotu.

1. Pojęcie i podział niepełnosprawności

1.1. Definicja niepełnosprawności fizycznej
1.2. Rozumienie istoty upośledzenia umysłowego
1.2.1. Podział upośledzeń umysłowych
1.3. Różnice historyczne w rozumieniu niepełnosprawności

2. Definicja rewalidacji

2.1. Historyczny zarys rewalidacji w Polsce
2.2. Rewalidacja osób z upośledzeniem umysłowym
2.3. Sposoby rewalidacji osób niepełnosprawnych fizycznie

3. Miejsce rodziny w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych

3.1. Współczesne rozumienie rodziny
3.1.1. Rodzina w nauczaniu Kościoła
3.2. Rodzina z dzieckiem dotkniętym niepełnosprawnością
3.3. Rodzina a zagadnienie rewalidacji osób niepełnosprawnych i upośledzonych
3.4. Rewalidacja osób z rodzin patologicznych
3.4.1. Pojęcie i rodzaje patologii

II. Część:

1. Metodologia badań
1.1. Cel badań
1.2. Problematyka badań i hipotezy badawcze
1.3. Dobór i charakterystyka metod, technik i narzędzi badawczych
1.4. Sposób interpretacji wyników badań
1.5. Organizacja przebiegu badań
1.6. Charakterystyka grupy badawczej

PODSUMOWANIE

Spis tabel i wykresów

Bibliografia

Aneks

image_pdf