Wpływ myśli Maxa Webera na rozwój nauk organizacyjnych

Praca magisterska, 83 strony, broniona na kierunku Zarządzanie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wstęp
1. Życie i kariera naukowa Maxa Webera
1.1. Szkic życiorysu
1.2. Dorobek naukowy
1.3. Klimat epoki
2. „Socjologia rozumiejąca” i jej miejsce w socjologii organizacji
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Rozumienie działalności ludzkiej
2.3. Wolność od wartościowania i typy idealne
2.4. Problematyka socjologicznej teorii organizacji
3. Istota pojęcia biurokracji – zagadnienia ogólne
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Administracja publiczna i kształtowanie biurokracji
3.3. Próba uporządkowania znaczeń terminu „biurokracja”
3.4. Biurokratyzm i jego źródła
3.5. Możliwości ograniczania przejawów biurokratyzmu
4. Władza i panowanie
4.1. Władza jako zjawisko socjologiczne
4.2. Władza w organizacjach i między organizacjami
4.3. Weberowska definicja władzy
4.4. Typ władzy charyzmatycznej i tradycjonalnej w weberowskiej typologii władzy
5. Weberowska teoria biurokracji
5.1. Władza legalna – typ czysty
5.2. Biurokratyczny aparat administracyjny
5.3. Krytyka organizacji biurokratycznej na tle jej dysfunkcji
5.4. Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia

image_pdf