Wpływ mass mediów na kształtowanie osobowości młodzieży

Wpływ mass mediów na kształtowanie osobowości młodzieży. Na podstawie badań w Gimnazjum nr 1 w Tujsku.
Praca licencjacka broniona w 2006 roku na Wydziale Pedagogiki Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej. Ma 73 strony.

Wstęp 3
Rozdział I
Kształtowanie osobowości w świetle literatury 5
1.1 Osobowość i czynniki jej rozwoju 5
1.2 Etapy kształtowania osobowości 11
Rozdział II
Mass media jako źródło oddziaływania na osobowość młodzieży 16
2.1 Mass media jako forma przekazu 16
2.2 Wpływ mass mediów na osobowość młodzieży 21
2.3 Edukacyjna rola mass mediów 25
2.4 Zagrożenia wynikające z oddziaływania mass mediów 29
Rozdział III
Metodologiczne podstawy badań własnych 33
3.1 Przedmiot i cel badań 33
3.2 Problemy i hipotezy 35
3.3 Metody, techniki i narzędzia badań 38
3.4 Organizacja i teren badań 43
Rozdział IV
Analiza wyników własnych 44
4.1 Charakterystyka badanej grupy 44
4.2 Prezentacja i analiza wyników badań 45
4.3 Wnioski z przeprowadzonych badań 61
Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis tabel 68
Spis wykresów 69
Aneks 70

image_pdf