Warunki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce

82 strony, 37 pozycji w bibliografii

Wstęp 4

Rozdział I. Sytuacja społeczno gospodarcza kraju oraz stan polskiej przedsiębiorczości 6
1.1. Sytuacja społeczno gospodarcza kraju 6
1.2. Konkurencyjność polskiej gospodarki 7
1.3. Charakterystyka polskich przedsiębiorstw 10
1.4. Pojęcie konkurencyjności przedsiębiorstw 13
1.5. Konkurencyjność i innowacyjność polskich przedsiębiorstw 14

Rozdział II. Fundusze strukturalne na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 19
2.1. Miejsce rozwoju konkurencyjności w Narodowym Planie Rozwoju 19
2.2. Charakterystyka SPO WKP i ogólna koncepcja finansowania działalności przedsiębiorstw przez fundusze europejskie 23
2.2.1. Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu 31
2.2.2. Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw 35
2.3. Realizacja SPO WKP i ocena jego oddziaływania 38
2.4. Naprawa realizacji programu SPO WKP 45

Rozdział 3. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw w latach 2007-2015 50
3.1. Miejsce rozwoju konkurencyjności w Strategii Rozwoju Kraju 50
3.2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 56
3.3. Ocena szans na powodzenie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 60

Rozdział 4. Bariery wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce 63
4.1. Bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce 63
4.2. Powody nie wprowadzania innowacji 70
4.3. Główne wyzwania związane z kwestią rozwoju przedsiębiorstw 73

Podsumowanie 77
Bibliografia 79
Spis tabel 82
Spis wykresów 83

image_pdf