Warunki skuteczności systemu motywacyjnego w organizacji

Praca licencjacka, WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W WARSZAWIE
Kierunek Handel Zagraniczny

SPIS TREŚĆ
WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I TEORETYCZNE PODSTAWY MOTYWACJI W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM 6
1. Istota motywacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi 6
1.1. Motywowanie jako podfunkcja zarządzania 6
1.2. Definiowanie motywacji 8
2. Modele motywacyjne 13
2.1. Model tradycyjny 14
2.2. Model stosunków międzyludzkich (stosunków współdziałania) 15
2.3. Model zasobów ludzkich 16
2.4. Model motywowania w XXI wieku 17
3. Główne podejścia do motywacji 19
3.1. Teorie treści 19
3.2. Teorie procesu motywacji 31
3.3. Teorie wzmocnienia motywacji 34
ROZDZIAŁ II ZARZĄDZANIE PRZEZ PŁACĘ JAKO ELEMENT SYSTEMU MOTYWACYJNEGO 38
1. Pojęcie płac 38
2. Funkcje płac 40
2.1. Funkcja dochodowa płac i płaca godziwa 40
2.2. Funkcja motywacyjna 42
2.3. Funkcja kosztowa płacy 43
2.4. Funkcja społeczna płacy 43
3. Formy płac 44
3.1. Tradycyjne formy płac 45
3.2. Współczesne formy płac 48
4. Zasady skuteczności motywowania płacami 51
5. Warunki skuteczności systemu wynagradzania 53
ROZDZIAŁ III POZAPŁACOWE ŚRODKI MOTYWACJI 60
1. Rola środków pozapłacowych w systemie motywacyjnym 60
2. Warunki skuteczności nagród i kar 62
3. Polityka awansowania 65
3.1.System awansowania 65
3.2.Planowanie karier 67
4. Rozwój pracowników elementem systemu motywacyjnego 69
4.1.Wzbogacenie pracy 69
4.2.Szkolenia 70
5. Motywacyjna rola procesu partycypacji 71
6. Motywowanie przez komunikację 72
ZAKOŃCZENIE 74

image_pdf
Kategorie ZZL