Uwarunkowania lokalizacyjne zakładów usługowych np. DBL

praca magisterska: 68 stron, 28 pozycji w bibliografii

WSTĘP

Rozdział 1
UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W LITERATURZE PRZEDMIOTU
1.1. Pojęcie i przedmiot działalności usługowej
1.2. Przestrzeń geograficzna i jej ograniczenia
1.3. Uwarunkowania lokalizacyjne działalności usługowej
1.3.1. Plany zagospodarowania przestrzennego
1.3.2. Pozaplanistyczne uwarunkowania lokalizacyjne
1.3.3. Otoczenie makro- i mikroekonomiczne
1.4. Lokalizacja przedsiębiorstw usługowych
1.5. Strategie zarządzania przedsiębiorstwami usługowymi

Rozdział 2
METODY BADAŃ I ŹRÓDŁA INFORMACJI STOSOWANE W PRACY
2.1. Metody empiryczne
2.2. Analiza statystyczna
2.3. Metody prezentacji graficznej analizowanych zjawisk
2.3. Źródła informacji statystycznych

Rozdział 3
WPŁYW LOKALIZACJI  NA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ SIECI KONCERNU DBL
3.1. Uwarunkowania lokalizacyjne powstania i rozwoju firmy
3.1.1. Czynniki formalno-prawne
3.1.2. Warunki przestrzenno-środowiskowe
3.1.3. Otoczenie makro- i mikroekonomiczne
3.1.4. Infrastruktura
3.2. Struktura organizacyjna i działalność
3.3. Rodzaje świadczonych usług  poddanych analizie
3.4. Systemy obsługi klientów i dystrybucji świadczonych usług
3.5. Ocena wpływu lokalizacji na wielkość obrotu gospodarczego firmy i otoczenia mikroekonomicznego
3.6. Analiza statystyczna zmienności struktury i rozmiarów badanych procesów
3.7. Próba typologizacji opisanych zjawisk

Rozdział 4
PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ KONCERNU DBL
4.1. Czynniki stymulujące rozwój
4.2. Ograniczenia przestrzenne
4.3. Ograniczenia formalno-finansowe
4.4. Konkurencja na rynku lokalnym i regionalnym
4.5. Ocena jakości analizowanych usług w odniesieniu do potrzeb

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
LITERATURA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL

image_pdf