Szkolenie i doskonalenie pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Praca Magisterska; UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, WYDZIAŁ PRAWA ADMINISTRACJI I EKONOMII 2005

WSTĘP

Rozdział I. Znaczenie rozwoju intelektualnego i zawodowego pracowników przedsiębiorstwa

1. Teoria zasobów ludzkich
2. Kompetencje i ich znaczenie
3. Zastosowanie modelu kompetencyjnego w procesie szkolenia i rozwoju

Rozdział II. Działalność szkoleniowa i doskonalenie pracowników

1. Polityka szkoleniowa a zarządzanie kompetencjami
2. Pojęcie szkolenia jako jednej z metod podnoszenia kompetencji
3. Analiza potrzeb szkoleniowych i ich ewaluacja
4. Rola szkoleń we wspieraniu rozwoju pracowników i organizacji

Rozdział III. Organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstwa – studium przypadku

1. Otoczenie społeczno-ekonomiczne firmy
2. Struktura organizacyjna
3. Charakterystyka zasobów ludzkich
4. Aktywność pracowników w szkoleniach

Rozdział IV. Strategia przedsiębiorstwa w dziedzinie szkolenia i rozwoju

1. Organizacja procesu szkolenia
2. Aspekty polityki szkoleniowej

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

image_pdf