Strategia rozwoju przedsiębiorstwa usług medycznych na przykładzie LUX MED

88 stron, 35 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I. Strategie przedsiębiorstw 4
1.1. Pojęcie strategii 4
1.2. Podstawowe klasyfikacje strategii 8
1.3. Proces zarządzania strategicznego 13
1.4. Metody analizy strategicznej stosowane w procesie formułowania strategii 17
1.5. Wybór strategii 18
1.6. Metody i etapy realizacji strategii 21

Rozdział II Analiza otoczenia przedsiębiorstwa 25
2.1. Uwarunkowania społeczne i ekonomiczne 25
2.2. Charakterystyka przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa 29
2.3. Analiza konkurencji 35
2.4. Zestawienie szans i zagrożeń tkwiących w otoczeniu 39

Rozdział III. Analiza rozwoju przedsiębiorstwa 46
3.1. Forma prawna i struktura organizacyjna 46
3.2. Rozwój usług w poprzednich latach 47
3.3. Zatrudnienie 49
3.4. Wyposażenie 50
3.5. Przychody, koszty ich uzyskania i wynik finansowy 53
3.6. Identyfikacja i ocena strategii rozwoju 60

Rozdział IV. Kierunki rozwoju przedsiębiorstwa 62
4.1. Przewidywane zmiany w otoczeniu 62
4.2. Przewidywane zmiany we wnętrzu firmy 63
4.3. Cele strategiczne rozwoju 67
4.4. Metody i etapy realizacji celów strategicznych 70

Załączniki 76
Zakończenie 83
Bibliografia 85
Spis rysunków i tabel 88

image_pdf