Strategia rozwoju przedsiębiorstwa ŁZG Łęczyca SA

praca magisterska

1. Wprowadzenie 4
2. Wybrane podstawy teoretyczne 5
2.1. Restrukturyzacja firmy 5
2.2. Budowanie strategii rozwoju firmy 14
2.2.1. Podstawowe etapy procesu zarządzania strategicznego 14
2.2.2. Podstawowe strategie rozwoju przedsiębiorstwa 19
2.3. Zarządzanie zmianami organizacyjnymi 26
2.3.1. Czynniki wpływające na zainicjowanie procesu zmian 27
2.3.2. Siedem kroków w kierunku zmiany 31
2.3.3. Wdrożenie 34
3. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 38
3.1. Prezentacja firmy 38
3.2. Struktura organizacyjna 39
3.3. Misja i cele firmy 40
4. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa 43
4.1. Analiza makrootoczenia 43
4.2. Rynki zbytu 48
4.2.1. Rynek wydobywczy 48
4.2.2. Inne rynki krajowe 54
4.2.3. Eksport 55
4.3. Konkurencja 56
4.4. Analiza „pięciu sił” Portera 58
4.4.1. Groźba pojawienia się nowych producentów 58
4.4.2. Siła nacisku dostawców i odbiorców 60
4.4.3. Zagrożenie ze strony substytutów 60
4.4.4. Rywalizacja w ramach branży 61
5. Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa 62
5.1. Produkty firmy i struktura sprzedaży 62
5.1.1. Systemy sortujące 62
5.1.2. Wagi samochodowe 63
5.1.3. Konstrukcje stalowe 63
5.1.4. Usługi 64
5.1.5. Struktura sprzedaży produktów 64
5.2. Analiza łańcucha wartości 66
5.2.1. Marketing 67
5.2.2. Zaopatrzenie i dystrybucja 67
5.2.3. Kontakty handlowe 68
5.2.4. Badania i rozwój 68
5.2.5. Technologia (środki trwałe) 68
5.2.6. Zasoby ludzkie 69
5.2.7. Zestawienie wyników i wnioski końcowe 69
5.3. Analiza portfelowa – macierz BCG 74
5.3.1. Wyznaczenie okresu do analizy 74
5.3.2. Definiowanie rynków 74
5.3.3. Definiowanie produktów 75
5.3.4. Określanie parametrów 76
5.3.5. Konstrukcja macierzy 77
5.3.6. Interpretacja uzyskanych wyników 79
5.3.7. Wnioski końcowe 83
5.4. Analiza TOWS/SWOT 85
5.4.1. TOWS 1 86
5.4.2. TOWS 2 87
5.4.3. TOWS 3 88
5.4.4. TOWS 4 89
5.4.5. SWOT 5 90
5.4.6. SWOT 6 91
5.4.7. SWOT 7 92
5.4.8. SWOT 8 93
5.4.9. Zestawienie zbiorcze 94
5.4.10. Interpretacja uzyskanych wyników 95
5.5. Analiza SPACE 96
5.5.1. Siła finansowa przedsiębiorstwa 97
5.5.2. Zdolność konkurencyjna przedsiębiorstwa i jego pozycja rynkowa 98
5.5.3. Atrakcyjność sektora branży, w której działa firma 100
5.5.4. Stabilność branży, w której firma funkcjonuje 101
5.5.5. Zestawienie zbiorcze 103
5.5.6. Interpretacja uzyskanych wyników 104
6. Ocena kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa 105
6.1. Wyniki finansowe w latach 1997-2002 105
6.2. Ocena rentowności 107
6.3. Ocena wykorzystania majątku 110
6.4. Ocena zadłużenia 117
6.5. Ocena płynności finansowej 119
6.6. Ocena przeprowadzonej restrukturyzacji 121
6.7. Podsumowanie 125
7. Wybór strategii rozwoju przedsiębiorstwa 127
7.1. Alternatywy strategiczne 127
7.2. Propozycja strategii 128
7.3. Plan sprzedaży 130
7.4. Program kosztów 135
7.5. Program inwestycyjny i zatrudnienia 139
7.6. Prognoza wyników finansowych 140
7.7. Źródła finansowania 144
7.8. Ocena przedstawionej propozycji 149
7.9. Podsumowanie 153
8. Podsumowanie pracy 155
9. Bibliografia 156
Załącznik 1: Schemat organizacyjny 158
Załącznik 2: Sprawozdania finansowe 159

image_pdf