Środowisko wiejskie jako determinator rozwoju morfofunkcjonalnego dzieci 7-12 lat

Magisterska Uniwersytet Rzeszowski

Wstęp
Cel Pracy
I Analiza literatury przedmiotu .5
1.1 Pojęcie rozwoju fizycznego i motorycznego 5
1.2 Przebieg rozwoju fizycznego i motorycznego dzieci w wieku 7 – 12 lat .7
1.3 Indywidualne właściwości dziecka 12
1.4 Warunki środowiskowo – wychowawcze i ich oddziaływanie na rozwój dziecka .13
II Materiał i metody 16
2.1 Przedmiot i cel badań 16
2.2 Problem badań własnych 18
2.3 Zastosowane techniki badawcze .19
2.3.1 Europejski Test Sprawności Fizycznej 20
2.3.2 Analiza dokumentacji szkolnej 25
III Wyniki badań 27
3.1 Charakterystyka badanej zbiorowości .27
3.2 Analiza rozwoju fizycznego badanych dzieci .28
3.2.1 Prezentacja wyników 28
3.2.2 Porównanie rozwoju fizycznego badanych dzieci analiza wyników 37
3.3 Analiza rozwoju motorycznego badanych dzieci 41
3.3.1 Prezentacja wyników 41
3.3.2 Porównanie rozwoju motorycznego chłopców i dziewcząt 53
3.4 Poziom sprawności fizycznej dzieci w wieku 8 lat w zależności od osoby prowadzącej zajęcia wychowania fizycznego 61
3.5 Porównanie poziomu rozwoju fizycznego i motorycznego dzieci wiejskich
z rówieśnikami z miasta 68
IV Podsumowanie i wnioski 77
V Piśmiennictwo 81
VI Spis tabel 82
VII Spis rycin 85
VIII Streszczenie 86

image_pdf