Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin należących do świetlicy środowiskowej

Praca została obroniona w lipcu 2012 roku na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na ocenę 5. Posiada 73 strony.

Spis treści
Wstęp……………………………………………………………………………………4

Rozdział I. Nadpobudliwość psychoruchowa w świetle literatury przedmiotu … 6
1. Rys historyczny nadpobudliwości psychoruchowej ……………………… 6
2. Definicje pojęcia w ujęciu różnych autorów………………………………………6
3. Przyczyny nadpobudliwości psychoruchowej……………………………………9
3.1. Genetyka…………………………………………………………………………..9
3.2. Koncepcja środowiskowa………………………………………………………11
3.3.Mikrouszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego…………………………13
3.4. Koncepcja niewłaściwej diety…………………………………………………..15
4. Objawy nadpobudliwości psychoruchowej………………………………………16
4.1. Nadruchliwość……………………………………………………………………16
4.2. Impulsywność……………………………………………………………………18
4.3. Koncentracja uwagi……………………………………………………………..20
5. Zasady postępowania z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo … 22
5.1. Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo…………………………22
6. Formy pomocy dla rodziców oraz dziecka………………………………………24
6.1. Edukacja………………………………………………………………………….24
6.2. Grupy wsparcia………………………………………………………………….27
6.3. Terapia rodzinna…………………………………………………………………27
7. Leczenie farmakologiczne………………………………………………………..28

Rozdział II. Metodologia badań……………………………………………………..31
1. Przedmiot i cel badań……………………………………………………………..31
2. Problemy i hipotezy badawcze…………………………………………………..32
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze…………………………………………36
4. Charakterystyka i organizacja terenu badań……………………………………36

Rozdział III. Analiza wyników przeprowadzonych badań na przykładzie indywidualnych przypadków … 40
1. Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo … 40
1.1. Opis przypadków………………………………………………………………..40
Podsumowanie i wnioski……………………………………………………………..62
Zakończenie…………………………………………………………………………..62
Bibliografia……………………………………………………………………………..66
Aneks…………………………………………………………………………………..69

image_pdf