Społeczno–wychowawcze wartości aktywności ruchowej w opiniach uczniów klas

Praca licencjacka
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE

Wstęp
1.Teoretyczne przesłanki badań
1.1.Uwarunkowania rozwoju sprawności fizycznej
1.2.Aktywność ruchowa jako podstawa rozwoju sprawności
2.Założenia metodologiczne badań
2.1.Cel badań, hipotezy i problemy badawcze
2.2.Metody badań własnych, organizacja badań
2.3.Charakterystyka terenu badań i osób badanych
3.Omówienie wyników badań
3.1.Poziom sprawności fizycznej chłopców
3.2.Poziom sprawności fizycznej dziewczynek
3.3.Młodzież o wartościach sportu wyczynowego
3.4.Sport szansą na kształtowanie postaw moralnych młodzieży
Podsumowanie, wnioski końcowe
Literatura
Streszczenie
Aneks

image_pdf