Społeczne uwarunkowania mobbingu

71 stron, równo 50 pozycji w bibliografii

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. KULTURA ORGANIZACYJNA JAKO ŹRÓDŁO PATOLOGII W MIEJSCU PRACY 4
1.1. Istota kultury w organizacji 4
1.2. Poziomy kultury organizacyjnej 12
1.3. Funkcje i uwarunkowania kultury organizacyjnej 17
1.4. Toksyczne emocje jako część kultury organizacji 21

ROZDZIAŁ II. ISTOTA I POJĘCIE MOBBINGU 25
2.1. Mobbing- zakres pojęciowy 25
2.2. Działania mobbingowe 28
2.3. Przeciwdziałanie mobbingowi w sferze zarządzania organizacją 33
2.4. Społeczne i prawne sposoby walki z mobbingiem 39

ROZDZIAŁ III. SPOŁECZNE CZYNNIKI WARUNKUJĄCE ZJAWISKO MOBBINGU W MIEJSCU PRACY 46
3.1. Manipulacja pracownikami 46
3.2. Kompleks „zagrożonego stanowiska” 49
3.3. Patologia decyzji 53
3.4. Stres 54
3.5. Komunikacja interpersonalna w organizacji 58
3.6. Emocje 61
3.7. Kulturowe uwarunkowania przemocy w miejscu pracy 63

ZAKOŃCZENIE 66
BIBLIOGRAFIA 68
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 71

image_pdf
Kategorie ZZL