Samoocena zdrowia w opinii uczniów

praca ma 68 stron, 37 pozycji w bibliografii, kwestionariusz ankiety w załączniku

Streszczenie 2
Wstęp 3

1. Istota stanu zdrowia 4
1.1. Pojęcie zdrowia 4
1.2. Czynniki warunkujące poziom zdrowia 13
1.3. Stan zdrowia i świadomość zdrowotna Polaków 16

2. Samoocena zdrowia 20

3. Prozdrowotny styl życia 22

4. Cel, pytania badawcze i hipotezy 29

5. Materiał i metody badań 34
5.1. Metody i techniki badań 34
5.2. Charakterystyka terenu badań 38
5.3. Organizacja badań 39
5.4. Charakterystyka próby badawczej 41

6. Wyniki i analiza materiału badawczego 44

7. Uogólnienia i wnioski 58

Literatura 60
Załączniki 63
Załącznik nr 1. Spis rycin 63
Załącznik nr 2. Charakterystyka próby badawczej 64
Załącznik nr 3. Kwestionariusz ankiety 65

Streszczenie

Niniejsza praca składa się z siedmiu części. Pierwsza część to istota stanu zdrowia, a więc: pojęcie zdrowia, czynniki warunkujące poziom zdrowia oraz stan zdrowia i świadomość zdrowotna Polaków. Kolejna część to samoocena zdrowia. Natomiast trzecia część pracy dotyczy prozdrowotnego stylu życia. W czwartej części pracy zaprezentowany jest cel, pytania badawcze i hipotezy. W piątej części pracy zaprezentowany jest materiał i metody badań, w części szóstej pracy zaprezentowane są wyniki i analiza materiału badawczego a w siódmej uogólnienia i wnioski.

image_pdf