Rozwój zawodowy młodzieży upośledzonej

101 stron, 64 pozycje w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I.  Ogólne wprowadzenie do problemu upośledzenia umysłowego    4
1.1. Istota i pojęcie upośledzenia umysłowego    4
1.2. Cechy rozwojowe osób upośledzonych umysłowo    12
1.3. Dojrzałość emocjonalna i społeczna osób upośledzonych umysłowo    22

Rozdział II. Pojęcie procesu rewalidacji i uwarunkowania efektywności jego przebiegu    27
2.1. Cele rewalidacji w upośledzeniu umysłowym    27
2.2. Zainteresowania młodzieży upośledzonej umysłowo    33
2.3. Przygotowanie do wyboru zawodu w procesie oddziaływań edukacyjno rewalidacyjnych    41
2.4. Możliwości kształcenia osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim    47

Rozdział III. Metodologiczne podstawy badań    54
3.1. Cele, przedmiot i zakres badań    54
3.2. Problemy badawcze    56
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze    60
3.4. Organizacja i przebieg badań    65
1.5..Charakterystyka badanej próby    66

Rozdział IV. Wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych na decyzje zawodowa    68
4.1. Cechy indywidualne badanych    68
4.2. Środowisko rodzinne    80
4.3. Wyniki w nauce ucznia    81
4.4. Działalność szkoły w zakresie ukierunkowania zawodowego    83
4.5. Podsumowanie    83

Rozdział V. Perspektywy i rozwój zawodowy młodzieży upośledzonej    85
5.1. Możliwości kształcenia i pracy w zawodzie    85
5.2. Zainteresowania i oczekiwania związane z przyszłością    87
5.3. Aspiracje edukacyjne badanych    88
5.4. Podsumowanie    89

Wnioski    92
Bibliografia    94
Spis tabel    100
Spis rysunków    101

image_pdf