Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw i walka z bezrobociem

Praca magisterska, POLITECHNIKA LUBELSKA

WSTĘP

I ROZDZIAŁ
METODOLOGIA BADANIA SEKTORA MŚP ORAZ RYNKU PRACY

1.1. Definicja małych i średnich przedsiębiorstw
1.2. Formy prawno – organizacyjne MŚP w Polsce
1.3. Określenie struktury rynku pracy i bezrobocia
1.3.1.Rynek pracy, jego funkcje i rodzaje
1.3.2.Pojęcie i rodzaje bezrobocia

II ROZDZIAŁ
ANALIZA SEKTORA MŚP ORAZ RYNKU PRACY W POLSCE
2.1. Ewolucja rozwojowa MŚP w Polsce
2.1.1. Liczba i struktura polskich przedsiębiorstw
2.1.2. Analiza sytuacji finansowej MŚP
2.1.3. Analiza sytuacji finansowej mikro-przedsiębiorstw
2.2. Aktualny stan rynku pracy w Polsce
2.2.1. Podstawowe wskaźniki charakteryzujące rynek pracy
2.2.2.Wybór kategorii bezrobotnych do badania
2.2.3. Określenie płynności bezrobocia oraz dróg jego poprawy

III ROZDZIAŁ
POLITYKA REGIONALNA I STRUKTURALNA RZĄDU W ZAKRESIE DYNAMIZOWANIA ROZWOJU MŚP ORAZ JEJ WSPARCIE PRZEZ FUNDUSZE POMOCOWE

3.1. Przyjęte priorytety Rządu wobec MŚP
3.2. Instytucje wspierające działalność małej przedsiębiorczości
3.3. Fundusze unijne przeznaczone na wsparcie rozwoju MŚP
3.4. Programy rozwojowe Unii Europejskiej

IV ROZDZIAŁ
ODDZIAŁYWANIE SEKTORA MŚP NA KSZTAŁT RYNKU PRACY W POLSCE

4.1. Ocena aktualnej sytuacji rozwojowej przez przedsiębiorców
4.2. Zatrudnienie oraz warunki pracy w sektorze MSP
4.3. Kształtowanie aktywnej polityki Rządu przeciwdziałającej bezrobociu
4.4. Perspektywa rozwoju sektora MŚP i zmniejszanie bezrobocia w Polsce

V WNIOSKI KOŃCOWE
VII LITERATURA
VIII ZAŁĄCZNIKI

image_pdf