Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń

Praca Licencjacka Stron 110
Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Wykaz zastosowanych skrótów
Wstęp

ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ I JEGO SKŁADNIKÓW
1.Wynagrodzenia-istota
2.Systemy wynagrodzeń pracowników
3.Formy wynagrodzeń pracowników
4.Funkcje wynagrodzeń pracowników
5.Obligatoryjne i fakultatywne świadczenia pieniężne wynikające ze stosunku pracy
5.1.Wynagrodzenie zasadnicze i uzupełniające
5.2.Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy
5.3.Świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
5.4.Świadczenia socjalne

ROZDZIAŁ II. POMIAR I EWIDENCJA ROZRACHUNKÓW Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW
1.dokumentacja płac
1.1.Lista płac jako podstawowy dokument w zakresie wynagrodzeń i jej ewidencja księgowa
1.2.Rodzaje dokumentów ubezpieczeniowych i terminy ich przekazywania do ZUS
2.Organizacja ewidencji rozrachunków z tytułu wynagrodzeń
3.Rozrachunki z ZUS-em i ich ewidencja
3.1.Zasady naliczania składek na ubezpieczenia społeczne
3.2.Obowiązek ubezpieczeń społecznych
3.3.Składki na Fundusz Pracy
3.4.Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
4.Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

ROZDZIAŁ III. WYNAGRADZANIE W SYSTEMIE RACHUNKOWOŚCI FIRMY ”X”
1.Ogólne informacje o podmiocie gospodarczym
1.1.Charakterystyka firmy „X”
1.2.Organy i struktura organizacyjna firmy „X”
2.Rodzaje rozrachunków firmy „X” związane z wynagrodzeniem
3.Rozrachunki z pracownikami w księgach rachunkowych firmy „X”

Podsumowanie i wnioski końcowe
Bibliografia
Wykaz rysunków,tabel i schematów
załączniki

image_pdf