Roli struktury organizacyjnej w działalności firmy na przykładzie X

praca magisterska: 108 stron, 87 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I. Geneza, pojęcie i kierunki zmian w zarządzaniu 4
1. Ujęcie definicyjne zarządzania 4
2. Koncepcje zarządzania 12
2.1. Zarządzanie ukierunkowane na wydajność bądź produktywność 12
2.2. Zarządzanie ukierunkowane na procesy i myślenie strukturalne 23
3. Nowoczesne tendencje w zarządzaniu 25
3.1. Zarządzanie wiedzą i model organizacji inteligentnej 25
3.2. Organizacja wirtualna jako nowy trend w zarządzaniu 28
3.3. Koncepcja myślenia sieciowego i jej związek ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa 32

Rozdział II. Istota organizacji, cele i efektywność organizacji 35
1. Organizacja w różnych znaczeniach 35
2. Zarządzanie i funkcja zarządzania w organizacji 41
3. Sterowanie procesami organizacji w zmiennym otoczeniu 55

Rozdział III. Klasyfikacja i rodzaje struktur organizacyjnych 65
1. Pojęcie i podstawy kształtowania struktury organizacyjnej 65
2. Klasyczne rodzaje struktur organizacyjnych 71
3. Elastyczne struktury organizacyjne 77

Rozdział IV. Struktura organizacyjna a efektywność działalności firmy X 82
1. Rys historyczny i działalność przedsiębiorstwa X 82
2. Kadra kierownicza w przedsiębiorstwie X 90
3. Pracownicy poszczególnych obszarów zarządzania w przedsiębiorstwie X 93
4. Ocena działalności menedżerów na podstawie wyników przedsiębiorstwa X 96

Zakończenie 100
Bibliografia 102
Spis tabel 107
Spis rysunków 108

image_pdf