Rola nieruchomości w portfelu inwestycyjnym inwestora

137 stron, 35 pozycji w bibliografii

Wstęp    3

Rozdział I Analiza portfela inwestycyjnego – teoria.    5
Papiery wartościowe    5

1. Charakterystyka papierów wartościowych    5
1.1. Akcje    5
1.2. Obligacje    8
1.3 Instrumenty pochodne    10
1.4. Kwity depozytowe    15
1.5. Jednostki uczestnictwa    17
1.6. Certyfikaty inwestycyjne    17
1.7. Prawa do akcji (pda)    19

2. Rynek papierów wartościowych    20
2.2. Charakterystyka rynku papierów wartościowych    20
2.2.1 Rynek pierwotny    20
2.2.2 Rynek wtórny    21
2.3 Inwestycje w papiery wartościowe    22
2.4. Ryzyko inwestowania na giełdzie    24
2.5. Strategie inwestowania    26
2.6. Ryzyko akcji, obligacji i kontraktów terminowych    29

3. Inwestorzy długoterminowi i spekulanci (gracze) giełdowi    32

4. Fundusze inwestycyjne i emerytalne    34

5. Publiczny obrót papierami wartościowymi w Polsce i na świecie    37

6. Dopuszczenie do publicznego obrotu papieru wartościowego    40

7. Analiza ryzyka – agencje credit – ratingowe.    41

8. Modele portfela inwestycji    42

Rozdział II    49
1. Nieruchomość jako szczególny składnik portfela inwestycyjnego.    49
2. Portfel inwestora indywidualnego    65
3. Portfel inwestora instytucjonalnego .    77
4. Wnioski.    95

ROZDZIAŁ III    98
1. Nieruchomość na tle innych instrumentów rynku finansowego.    98
2. Okres inwestowania w nieruchomości a dochód    110
3. Wnioski    124

Zakończenie    127
Bibliografia    129
Spis tabel    136
Spis rysunków    137

image_pdf