Rola i zadania adm. arch.-bud. w procesie inwest. na przykładzie działalności…

Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w …..
praca licencjacka, ocena bdb

SPIS TREŚCI

Wstęp 4

1. Proces inwestycyjny – ogólna charakterystyka 6
1.1. Pojęcie procesu inwestycyjnego 6
1.2. Struktura oraz cykl procesu inwestycyjnego 7
1.2.1. Faza wstępna 7
1.2.2. Faza przygotowawcza 12
1.2.3. Faza realizacji robót budowlano-montażowych 19
1.2.4. Faza zarządzania obiektem 26
1.3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 27

2. Podstawowe uregulowania prawne dotyczące procesu inwestycyjnego 31
2.1. Uwagi wstępne 31
2.2. Ustawa Prawo Budowlane 31
2.3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 45
2.3.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 47
2.3.2. Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy 50
2.4. Inne regulacje prawne 52

3. Organy administracji publicznej jako uczestnicy procesu inwestycyjnego 55
3.1. Uwagi wstępne 55
3.2. Zadania i kompetencje organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów nadzoru budowlanego 55
3.2.1. Zadania i kompetencje organów nadzoru budowlanego 59
3.2.2. Zadania i kompetencje organów administracji
architektoniczno-budowlanej 63

4. Analiza i ocena działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej Starostwa Powiatowego w XXX 65
4.1. Uwagi wstępne 65
4.2. Ogólna charakterystyka oraz zakres obowiązków Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji 66
4.3. Działalność w latach 1999-2003 – ilościowa charakterystyka ruchu budowlanego 68
4.4. Przykładowa procedura z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej 73
4.5. Ocena działalności oraz prawidłowości stosowania przepisów Prawa Budowlanego oraz KPA w postępowaniach prowadzonych przez Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 76

Zakończenie 78

Streszczenie 79

Summary 81

Bibliografia 83

Spis rysunków oraz tabel 85

Spis załączników 86

image_pdf