Rodzinne determinanty niedostosowania społecznego

PRACA MAGISTERSKA- WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA IM.AL. GIEYSZTORA W PUŁTUSKU

WSTĘP

ROZDZIAŁ I: PRAWNE ASPEKTY PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH
1.1. Pojęcie nieletniego
1.2. Odpowiedzialność prawna nieletniego
1.3. Środkistosowane wobec nieletnich sprawców czynów karalnych
1.4. Zapobieganie przestępczości nieletnich

ROZDZIAŁ II: UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY
2.1. Pojęcie niedostosowania społecznego
2.2. Przejawy niedostosowania społecznego
2.3. Środowisko rodzinne a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży
2.4. Znaczenie szkoły jako środowiska wychowawczego
2.5. Rola środowiska rówieśniczego

ROZDZIAŁ III: METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH
3.1. Przedmiot, cel, problem i hipotezy badawcze
3.2. Problematyka badań
3.3. Metody i techniki badawcze

ROZDZIAŁ IV: ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH
4.1. Charakterystyka populacji badawczej
4.2. Wyniki analizy dokumentów
4.2.1. Wykorzystywane przez wychowawców metody resocjalizacji
4.2.2. Sposoby motywacji wychowanków do działania
4.2.3. Opinia wychowawców na temat wzorców zachowań podopiecznych
4.2.4. Opinia wychowawców na temat otrzymywania przez wychowanków wystarczającej pomocy w rozwiązywaniu problemów
4.2.5. Opinia wychowawców na temat spędzania wolnego czasu przez wychowanków
4.2.6. Opinia wychowawców na temat kół zainteresowań
4.2.7. Opinia wychowawców na temat czasu, w którym działania resocjalizacyjne przynoszą efekt
4.2.8. Wpływ pobytu w Ośrodku na poprawę zachowania młodzieży w ocenie wychowawców
4.3. Wyniki badań ankietowych wychowanków
4.3.1. Charakterystyka badanych
4.3.2. Miejsce zamieszkania badanych
4.3.3. Pochodzenie społeczne badanej grupy nieletnich
4.3.4. Struktura rodziny występująca w środowisku nieletnich
4.3.5. Rodzeństwo badanych nieletnich
4.3.6. Sposoby rozwiązywania problemów w opinii wychowanków
4.3.7. Przyczyny wykonywania poleceń wychowawcy
4.3.8. Opinia wychowanków na temat właściwości postępowania
4.3.9. Odczucia wychowanków na temat zrozumienia i pomocy ze strony wychowawców
4.3.10. Sposoby spędzania wolnego czasu przez wychowanków
4.3.11. Akces w różnego rodzaju zajęciach
4.3.12. Opinia badanych na temat zmiany zachowania po przybyciu do Ośrodka
4.3.13. Opinia badanych na temat zachowania po powrocie do domu rodzinnego

PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ
ANKIETA DLA WYCHOWANKÓW
ANKIETA DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW
WYKAZ TABEL
WYKAZ WYKRESÓW
BIBLIOGRAFIA

image_pdf