Rodzinne determinanty niedostosowania społecznego

PRACA MAGISTERSKA- WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA IM.AL. GIEYSZTORA W PUŁTUSKU

WSTĘP

ROZDZIAŁ I: PRAWNE ASPEKTY PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH
1.1. Pojęcie nieletniego
1.2. Odpowiedzialność prawna nieletniego
1.3. Środki stosowane wobec nieletnich sprawców czynów karalnych
1.4. Zapobieganie przestępczości nieletnich

ROZDZIAŁ II: UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY
2.1. Pojęcie niedostosowania społecznego
2.2. Przejawy niedostosowania społecznego
2.3. Środowisko rodzinne a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży
2.4. Znaczenie szkoły jako środowiska wychowawczego
2.5. Rola środowiska rówieśniczego

ROZDZIAŁ III: METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH
3.1. Przedmiot, cel, problem i hipotezy badawcze
3.2. Problematyka badań
3.3. Metody i techniki badawcze

ROZDZIAŁ IV: ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH
4.1. Charakterystyka populacji badawczej
4.2. Wyniki analizy dokumentów
4.2.1. Wykorzystywane przez wychowawców metody resocjalizacji
4.2.2. Sposoby motywacji wychowanków do działania
4.2.3. Opinia wychowawców na temat wzorców zachowań podopiecznych
4.2.4. Opinia wychowawców na temat otrzymywania przez wychowanków wystarczającej pomocy w rozwiązywaniu problemów
4.2.5. Opinia wychowawców na temat spędzania wolnego czasu przez wychowanków
4.2.6. Opinia wychowawców na temat kół zainteresowań
4.2.7. Opinia wychowawców na temat czasu, w którym działania resocjalizacyjne przynoszą efekt
4.2.8. Wpływ pobytu w Ośrodku na poprawę zachowania młodzieży w ocenie wychowawców
4.3. Wyniki badań ankietowych wychowanków
4.3.1. Charakterystyka badanych
4.3.2. Miejsce zamieszkania badanych
4.3.3. Pochodzenie społeczne badanej grupy nieletnich
4.3.4. Struktura rodziny występująca w środowisku nieletnich
4.3.5. Rodzeństwo badanych nieletnich
4.3.6. Sposoby rozwiązywania problemów w opinii wychowanków
4.3.7. Przyczyny wykonywania poleceń wychowawcy
4.3.8. Opinia wychowanków na temat właściwości postępowania
4.3.9. Odczucia wychowanków na temat zrozumienia i pomocy ze strony wychowawców
4.3.10. Sposoby spędzania wolnego czasu przez wychowanków
4.3.11. Akces w różnego rodzaju zajęciach
4.3.12. Opinia badanych na temat zmiany zachowania po przybyciu do Ośrodka
4.3.13. Opinia badanych na temat zachowania po powrocie do domu rodzinnego

PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ
ANKIETA DLA WYCHOWANKÓW
ANKIETA DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW
WYKAZ TABEL
WYKAZ WYKRESÓW
BIBLIOGRAFIA

WSTĘP

Rozważania nad problematyką niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży stanowią istotny element współczesnej debaty naukowej i społecznej. Zjawisko to, manifestujące się w postaci różnorodnych zachowań odbiegających od przyjętych norm i wartości, wywiera znaczący wpływ nie tylko na bezpośrednio dotknięte nim osoby, ale również na ich rodzinne, szkolne i rówieśnicze środowisko, a w szerszej perspektywie – na całe społeczeństwo. W kontekście poszukiwania przyczyn i rozwiązań problemu niedostosowania społecznego, szczególną uwagę kieruje się na determinanty rodzinne, które odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu zachowań i postaw młodych ludzi.

Praca niniejsza ma na celu zgłębienie i analizę czynników rodzinnych wpływających na poziom adaptacji społecznej dzieci i młodzieży. W ramach rozważań podjęto próbę odpowiedzi na pytania dotyczące roli, jaką rodzina – jako podstawowa jednostka społeczna – pełni w procesie socjalizacji, jak również mechanizmów, przez które negatywne wzorce rodzinne mogą przyczyniać się do powstawania i utrwalania zachowań niedostosowanych.

W pierwszym rozdziale pracy skupiono się na prawnych aspektach przestępczości nieletnich, co pozwala na zrozumienie ram regulacyjnych dotyczących odpowiedzialności i interwencji w przypadku młodych ludzi naruszających prawo. Analiza ta stwarza fundament do dalszych rozważań na temat roli środowiska rodzinnego w zapobieganiu i korygowaniu niedostosowania społecznego.

Drugi rozdział koncentruje się na uwarunkowaniach środowiskowych niedostosowania społecznego, z naciskiem na pojęcie niedostosowania, jego przejawy, oraz szczególnie na wpływ, jaki rodzina ma na rozwój i zachowanie dziecka. Przybliża również znaczenie innych instytucji, takich jak szkoła czy grupy rówieśnicze, w procesie socjalizacji i resocjalizacji.

Trzeci rozdział przedstawia metodologię badań własnych, zaprojektowanych w celu empirycznego zbadania wpływu rodzinnych determinant na niedostosowanie społeczne. Zawiera opis przyjętych celów, problemów i hipotez badawczych, a także metod i technik wykorzystanych do zebrania i analizy danych.

W czwartym rozdziale zaprezentowano analizę i interpretację wyników badań własnych. Ta część pracy dostarcza szczegółowego wglądu w charakterystykę populacji badawczej, a także w percepcję wychowawców i wychowanków odnośnie metod resocjalizacji, wzorców zachowań, a także ocenę wpływu środowiska rodzinnego na proces adaptacji społecznej.

Podsumowanie badań stanowi krytyczną refleksję nad uzyskanymi wynikami, ich znaczeniem dla teorii i praktyki w dziedzinie pracy socjalnej, pedagogiki resocjalizacyjnej i polityki społecznej. Zasygnalizowano tutaj również możliwe kierunky działań prewencyjnych i interwencyjnych, które mogą przyczynić się do zmniejszenia skali tego zjawiska.

Praca kończy się prezentacją narzędzi badawczych (ankiety dla wychowanków i nauczycieli/wychowawców), wykazem tabel i wykresów ilustrujących wyniki badań, a także bibliografią, która zawiera wykaz wykorzystanej literatury i źródeł.

image_pdf