Rehabilitacyjne znaczenie pracy na przykładzie działalności warsztatów terapii zajęciowej

Magisterska. AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

WSTĘP 4
1. TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI PSYCHICZNE OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO 7
1.1. Istota upośledzenia umysłowego 7
1.2. Stopnie upośledzenia, cechy rozwojowe osób upośledzonych umysłowo 9
1.3. Potrzeby osób upośledzonych umysłowo 14

2. OSOBY UPOŚLEDZONE UMYSŁOWO W RODZINIE I W SPOŁECZEŃSTWIE 20
2.1. Dziecko upośledzone umysłowo w rodzinie 20
2.2. Postawy otoczenia społecznego wobec jednostek niepełnosprawnych 24
2.3. Rewalidacja dzieci i młodzieży 28

3. ZATRUDNIENIE OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO 34
3.1. Istota rewalidacji zawodowej osób upośledzonych umysłowo 34
3.2. Dobór pracy, formy i metody przyuczenia do pracy osób niepełnosprawnych 37
3.3. Wychowanie przez pracę osób niepełnosprawnych w rodzinie
i w szkole jako przygotowanie do pracy 41

4. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 48
4.1. Cel i problematyka badań 48
4.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze 52
4.3. Teren badań 53
4.4. Organizacja i przebieg badań 57

5. WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH 63
5.1. Warsztat Terapii Zajęciowej jako forma kształcenia osób upośledzonych umysłowo 63
5.2. Efektywność wychowania przez pracę 65
5.3. Rodzaj niepełnosprawności i dotychczasowa edukacja jednostek upośledzonych umysłowo, jako czynniki warunkujące
skuteczność wychowania przez pracę w WTZ 72
5.4. Czynniki determinujące efekty działalności warsztatowych
tkwiące w rodzinie 74
5.5. Wpływ działalności WTZ na zachowanie uczestników poza warsztatami 81

PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE 86
SPIS TABEL
SPIS WYKRESÓW
BIBLIOGRAFIA
ZAŁĄCZNIKI

image_pdf