Realizacja budżetu w gminie Sitkówka-Nowiny

Praca magisterska obroniona w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Kielcach. Ma 82 strony.

Wstęp

Rozdział I
POJĘCIE I ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINNEGO)
1.1. Znaczenie samorządu gminnego i jego prawne podstawy funkcjonowania
1.2. Dane o samorządzie gminnym w Sitkówce-Nowinach
1.3. Statut i struktura samorządu gminnego w Sitkówce-Nowinach
1.4. Samorząd gminy zasadniczą formą życia publicznego

Rozdział II
FINANSOWANIE ZADAŃ SAMORZĄDU GMINNEGO
2.1. Projekt budżetu i jego uchwalenie w Gminie Sitkówka-Nowiny
2.2. Finansowanie zadań własnych, zleconych i komunalnych
2.3. Wykonanie oraz kontrola wykonania budżetu
2.4. Uchwalone poprawki do zadań budżetowych w trakcie ich realizacji

Rozdział III
DOCHODY I ROZCHODY W BUDŻECIE, ICH REALIZACJA W GMINIE SITKÓWKA-NOWINY
3.1. Dochody własne
3.2. Subwencje i dotacje na zadania zlecone
3.3. Inwestycje i zadania komunalne
3.4. Analiza wykonania wszystkich zadań budżetowych

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
ZAŁĄCZNIKI

image_pdf