Przemiany w oświacie a oczekiwania nauczycieli

Praca magisterska, obroniona w Kielcach, ma 147 stron.

Wstęp

ROZDZIAŁ I. PRZEMIANY EDUKACYJNE, KULTUROWE I SPOŁECZNE W ŚWIETLE LITERATURY

1. Społeczne uwarunkowania rozwoju oświaty – definicje podstawowych pojęć
2. Szkoła jako instytucja społeczna- prezentacja wybranych stanowisk.
3. Kryzys współczesnej oświaty
4. Idee przemian oświatowych w Polsce i na świecie
5. Demokratyzacja i autonomia szkoły

ROZDZIAŁ II. ZAŁOŻENIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI W POLSCE

1. Założenia i cele wdrażanej obecnie reformy edukacji
2. Priorytety i zagrożenia systemu edukacji w Polsce
3. Nauczyciel a przemiany edukacyjne
3.1. Innowacyjność i kreatywność nauczycieli
3.2. Procesy adaptacji twórczej i rozwijania nowatorstwa pedagogicznego w systemie edukacji
3.3. Nauczyciel jako osoba kształtująca określone wartości i postawy oraz stwarzająca warunki do rozwoju osobowości ucznia

ROZDZIAŁ III. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE I ORGANIZACJA BADAŃ WŁASNYCH

1. Uzasadnienie wyboru tematu i cele badań
2. Problemy i hipotezy badawcze
3. Zmienne i ich wskaźniki
4. Metody, techniki i narzędzia badawcze
5. Charakterystyka terenu badań
6. Organizacja i przebieg badań

ROZDZIAŁ IV. ANALIZA I INTERPRETACJA, WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH

1. Charakterystyka środowiska społecznego badanych nauczycieli
2. Założenia obecnej reformy w ocenie nauczycieli
3. Proces demokratyzacji, autonomii i samorządności szkoły w ocenie badanych nauczycieli
4. Postawy nauczycieli wobec podmiotowości uczniów
5. Rzeczywistość szkolna w ocenie nauczycieli
6. Nadzieje i obawy związane z reformą oświaty

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS WYKRESÓW
ANEKS ANKIETA DLA NAUCZYCIELI

image_pdf