Przedsiębiorczość kobiet w świetle wymagań rynku pracy

77 stron, 33 pozycje w bibliografii

Wstęp

I.  Istota i przesłanki przedsiębiorczości.
1.1 Pojęcie przedsiębiorczości.
1.2 Rola i znaczenie przedsiębiorczości
1.3 Czynniki rozwoju przedsiębiorczości
1.4. Wspomaganie przedsiębiorczości przez państwo oraz Unię Europejską
1.4.1 Wsparcie przedsiębiorczości przez instytucje Unii Europejskiej
1.4.2. Działalność Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

II. Kobieta
2.1 Praca jako wartość w życiu kobiet
2.2. Zjawisko segregacji zawodowej kobiet na rynku pracy – stereotypy
2.2.1 Pojęcie i struktura stereotypów związanych z płcią
2.2.2 Negatywne stereotypy o pracy zawodowej kobiet

III. Kobieta na rynku pracy – możliwość i zagrożenia
3.1 Ogólna charakterystyka kobiet na rynku pracy
3.1.1. Stopa bezrobocia
3.1.2. Wskaźniki aktywności ekonomicznej
3.1.3. Zatrudnienie
3.1.4. Różnice wynagrodzeń kobiet i mężczyzn
3.2 Bariery i ograniczenia kariery zawodowej kobiet
3.2.1. Bariery pierwszego stopnia – wewnętrzne
3.2.2. Bariery drugiego stopnia – uwikłanie w role tradycyjne
3.2.3. Bariery trzeciego stopnia – przeszkody zewnętrzne
3.3. Wspomaganie aktywizacji zawodowej kobiet

IV. Metodologia badań własnych
4.1. Przedmiot i cel badań
4.2. Problemy badawcze
4.3. Hipotezy badawcze
4.4. Metody, techniki  i narzędzia badawcze
4.5. Teren badań i charakterystyka próby badawczej

V. Wyniki i analiza badań własnych

Zakończenie
Bibliografia
Aneks. Ankieta

image_pdf