Proces wdrożenia systemu teta controlling w firmie XYZ S.A.

praca magisterska, kliknij 'czytaj więcej’, aby przeczytać wstęp

Spis treści

Wstęp 4
I Rozdział. Controlling w ujęciu teoretycznym 6
1.1. Geneza i rozwój koncepcji controllingu 6
1.2. Idea controllingu w przedsiębiorstwie 8
1.2.1. Pojęcie i cechy controllingu 8
1.2.2. Funkcje i zadania controllingu 10
1.2.3. Zadania controllera 14
1.2.4. Controlling a zarządzanie 17
1.3. Kryteria systematyzacji controllingu 19
1.4. Wymagania związane z wdrożeniem systemu controllingu 21
1.5. Informatyzacja controllingu we współczesnym przedsiębiorstwie 25
II Rozdział. Korzenie i rozwój informatycznych systemów controllingowych 30
2.1. Przesłanki informatyzacji przedsiębiorstwa 30
2.2. Charakterystyka zintegrowanego systemu informatycznego 32
2.2.1. EAI – Korporacyjna Integracja Aplikacji 32
2.2.2. Middleware – oprogramowanie pośredniczące 37
2.2.3. SOA – architektura zorientowana na usługi 39
2.2.4. BPM – zarządzanie procesami biznesowymi 41
III Rozdział. Wdrożenie systemu TETA Controlling w firmie XYZ S.A. 47
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ S.A. 47
3.1.1. Historia powstania firmy 47
3.1.2. Profil działalności spółki 48
3.1.3. Struktura organizacyjna 48
3.2. Ustalenie wymagań względem systemu informatycznego w firmie 49
3.2.1. Kryteria wyboru systemu 49
3.2.2. Krótka charakterystyka firmy TETA S.A i produktu TETA Controlling 51
3.2.2.1. Historia powstania, przedmiot działalności i misja firmy TETA S.A. 51
3.2.2.2. Charakterystyka produktu TETA Controlling 53
3.2.3. Negocjacje i formułowanie umów 56
3.3. Prace przedwdrożeniowe 57
3.3.4. Audyt stanu obecnego 57
3.3.5. Modelowanie projektu docelowego 60
3.4. Wdrożenie systemu 68
3.4.1. Parametryzacja i modyfikacja systemu oraz szkolenia 68
3.4.2. Procesy realizowane w aplikacji TETA Controlling 68
3.4.2.1. Proces zasilania hurtowni 68
3.4.2.2. Proces planowania 70
3.4.2.3. Proces analiz 73
3.4.2.4. Proces raportowania 78
3.4.2.5. Proces pulpit menedżera 82
3.4.3. Start produkcyjny i asysta uruchomieniowa 84
3.4.4. Opieka autorska – upgradowa 86
3.5. Uzyskane i spodziewane efekty wdrożenia 86
Podsumowanie 89
Literatura 91
Spis tabel 94
Spis rysunków 95
Spis załączników 96
Załączniki 97

Wstęp

W ostatnich latach w warunkach funkcjonowania polskich przedsiębiorstw nastąpiły istotne przeobrażenia. Zmiany te są związane głównie z wprowadzeniem zasad gospodarki rynkowej, jak również z wyraźnym wzrostem działania konkurencji. W celu przystosowania się do funkcjonowania w wysoce zmiennym i konkurencyjnym otoczeniu, przedsiębiorstwa poszukują nowych i skutecznych systemów zarządzania, usprawniających przebieg zachodzących w nich procesów gospodarczych.

Ewolucja gospodarki w stronę konsumenta stworzyła konieczność bardziej kompleksowego systemu zarządzania, stawiając przed podmiotem gospodarczym wyższe wymagania w zakresie planowania, koordynacji działań, kontroli oraz informacji. Doświadczenia gospodarki amerykańskiej, czy też krajów zachodnioeuropejskich wskazują, że pomocnym narzędziem dla realizacji tych zadań jest controlling, który jako wielofunkcyjny instrument zarządzania stwarza nowe możliwości dla rozwiązywania wielu złożonych problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Controlling jest sposobem myślenia i działania realizowanym przez współpracujące ze sobą jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa.

Celem niniejszej pracy jest prezentacja procesu wdrożenia systemu wspomagającego controlling, jako jednej z nowoczesnych metod zarządzania.

W rozdziale pierwszym zdefiniowano pojęcie controllingu, a także pokazano podstawowe jego funkcje oraz systematyzację. Zwrócono uwagę na obowiązki i wymagania w stosunku do osoby pełniącej funkcję Controllera w organizacji. Przedstawiono również różnicę pomiędzy controllingiem a zarządzaniem. Omówiono proces wdrożenia controllingu w przedsiębiorstwie, jego reguły i zasady, konieczność restrukturyzacji, a także zmiany mentalności pracowników. Omówione zostały wstępnie informatyczne narzędzia wspomagające controlling oraz ich cechy charakterystyczne.

…..

image_pdf