Proces wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie

praca magisterska: 124 strony, 70 pozycji w bibliografii

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ 1. CONTROLLING I JEGO WYKORZYSTANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE 4
1.1. Geneza powstania controllingu 4
1.2. Controlling – pojęcie i istota 5
1.3. Cele, funkcje i zadania controllingu 10
1.4. Rola i zadania kontrolera w zarządzaniu przedsiębiorstwem 17

ROZDZIAŁ 2. DETERMINANTY WDRAŻANIA CONTROLLINGU 27
2.1. Controlling a system zarządzania 27
2.2. Decentralizacja jako etap wdrażania controllingu 30
2.3. Ośrodki odpowiedzialności i ich rola 33
2.4. Struktura organizacyjna a usytuowanie controllingu 40

ROZDZIAŁ 3. KLASYFIKACJA CONTROLLINGU W PRZEDSIĘBIORSTWIE 47
3.1. Kryteria klasyfikacji controllingu 47
3.2. Controlling strategiczny 50
3.3. Controlling operacyjny 57
3.4. Controlling finansowy 63

ROZDZIAŁ 4. INSTRUMENTARIUM CONTROLLINGU 69
4.1. Klasyfikacja instrumentów 69
4.2. Instrumenty controllingu – nauka o zarządzaniu a rachunkowość 75
4.3. Instrument controllingu strategicznego 82
4.4. Instrument controllingu operacyjnego. 88

ROZDZIAŁ 5. OBSZARY ZASTOSOWANIA CONTROLLINGU W BADANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE 95
5.1. Historia powstania 95
5.2. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa 96
5.3. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa 102
5.4. Organizacja i funkcjonowanie systemu controllingu w badanym   przedsiębiorstwie. 105

Zakończenie 116
Bibliografia 118
Spis tabel 123
Spis rysunków 124

image_pdf