Problem identyfikacji zewnętrznej ucznia jąkającego się

licencjacka
Uniwersytet Śląski, filia w Sosnowcu (logopedia)

Jest to analiza przypadku ucznia jąkającego się, badanie, wywiady, diagnoza oraz obraz identyfikacji zewnętrznej – jak jest postrzegany przez innych i jaki funkcjonuje stereotyp osoby jąkającej się.

1. Wstęp
1.1. Tło badania
1.2. Cel pracy

2. Przegląd literatury
2.1. Jąkanie – definicja, etiologia, diagnoza
2.2. Identyfikacja zewnętrzna – pojęcie i znaczenie
2.3. Stereotypy dotyczące osób jąkających się
2.4. Wpływ identyfikacji zewnętrznej na funkcjonowanie uczniów jąkających się

3. Metodologia badania
3.1. Opis badania przypadku
3.2. Wybór uczestników badania
3.3. Wywiady z uczniem, nauczycielami, rówieśnikami i rodzicami
3.4. Analiza danych i interpretacja wyników

4. Analiza przypadku ucznia jąkającego się
4.1. Diagnoza jąkania ucznia
4.2. Wpływ jąkania na funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym
4.3. Odbiór ucznia jąkającego się przez nauczycieli, rówieśników i rodziców

5. Identyfikacja zewnętrzna ucznia jąkającego się
5.1. Postrzeganie ucznia jąkającego się przez nauczycieli
5.2. Postrzeganie ucznia jąkającego się przez rówieśników
5.3. Postrzeganie ucznia jąkającego się przez rodziców
5.4. Stereotypy dotyczące osób jąkających się w kontekście analizowanego przypadku

6. Wnioski
6.1. Podsumowanie wyników badania
6.2. Implikacje dla praktyki edukacyjnej i terapeutycznej
6.3. Ograniczenia badania i propozycje dalszych badań

7. Bibliografia

Wstęp

Jąkanie jest zaburzeniem mowy, które dotyka wiele osób na świecie, wpływając na ich komunikację, relacje społeczne, samoocenę i osiągnięcia edukacyjne. Pomimo postępów w badaniach nad etiologią, diagnozowaniem i terapią jąkania, nadal istnieje wiele wyzwań związanych z funkcjonowaniem uczniów jąkających się w środowisku szkolnym oraz z ich identyfikacją zewnętrzną, czyli sposobem, w jaki są postrzegani przez innych, w tym nauczycieli, rówieśników i rodziców. W konsekwencji, uczniowie jąkający się mogą doświadczać stereotypów, stygmatyzacji i dyskryminacji, które utrudniają ich adaptację społeczną i osiągnięcia edukacyjne.

Celem niniejszej pracy licencjackiej jest zbadanie problemu identyfikacji zewnętrznej ucznia jąkającego się na podstawie analizy przypadku, wywiadów z uczniem, nauczycielami, rówieśnikami i rodzicami, a także diagnozy jąkania i istniejących stereotypów dotyczących osób jąkających się. Praca ma na celu nie tylko zrozumienie, jak uczniowie jąkający się są postrzegani przez różne grupy społeczne, ale także zidentyfikowanie strategii, które mogą pomóc w przeciwdziałaniu negatywnym konsekwencjom związanym z identyfikacją zewnętrzną i promować pełne uczestnictwo uczniów jąkających się w życiu społecznym i edukacyjnym.

W pierwszym rozdziale pracy przedstawione zostanie tło badania, obejmujące znaczenie identyfikacji zewnętrznej w kontekście edukacji uczniów jąkających się oraz wyzwania związane z jąkaniem. Następnie, w drugim rozdziale, dokonana zostanie przegląd literatury na temat jąkania, identyfikacji zewnętrznej i stereotypów dotyczących osób jąkających się. W kolejnych rozdziałach opisane zostaną metody badawcze, analiza przypadku ucznia jąkającego się oraz wyniki dotyczące identyfikacji zewnętrznej ucznia jąkającego się w oparciu o wywiady z nauczycielami, rówieśnikami i rodzicami. W końcowym rozdziale przedstawione zostaną wnioski z badania oraz ich implikacje dla praktyki edukacyjnej i terapeutycznej.

image_pdf