Planowanie potrzeb kadrowych

75 stron, 35 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I. Planowanie potrzeb kadrowych w świetle literatury    5
1.1.    Definicja planowania potrzeb kadrowych    7
1.2.    Cele i zasady planowania potrzeb kadrowych    9
1.3.    Modele polityki kadrowej    16
1.4.    Proces rekrutacji    20

Rozdział II. Identyfikacja i analiza wybranych procesów kadrowych firmie X w Zgierzu.    25
2.1.    Charakterystyka firmy X w Zgierzu.    25
2.2.    Polityka kadrowa w firmie.    28
2.3.    Sposoby rekrutacji i selekcji w firmie X    31

Rozdział III. Metodologia badań własnych    39
3.1. Cel i zakres badań.    39
3.2. Pytania i hipotezy robocze.    41
3.3. Charakterystyka grupy badawczej.    43

Rozdział IV. Wnioski z badań własnych    65
1. Mocne i słabe strony procesu planowania potrzeb kadrowych w firmie X    65
2. Propozycje zmian i usprawnień    67

Zakończenie    71
Bibliografia    73
Spis tabel    75
Spis rysunków    75

image_pdf
Kategorie ZZL