Outsourcing w usługach logistycznych na przykładzie DHL

132 strony! Mnóstwo użytecznego materiału

Wstęp    3

Rozdział I.  Rys historyczny, pojęcie i kierunki zmian w zarządzaniu    6
1. Definicja i istota zarządzania    6
1.1. Ujęcie definicyjne zarządzania    6
1.2. Koncepcje zarządzania według Petera Druckera    9
2. Koncepcje zarządzania ukierunkowane na wydajność pracy i produktywności użycia środków    14
3. Myślenie strukturalne a orientacja na procesy    25
4. Zarządzanie wiedzą    28
5. Model organizacji inteligentnej wykorzystującą wiedzę.    29
6. Tendencje w zarządzaniu na przełomie XX i XXI wieku    33
6.1. Organizacja wirtualna    34
6.2. Koncepcja myślenia sieciowego    38

Rozdział II.  Outsourcing jako metoda zarządzania firmą usługową    40
1. Geneza, pojęcie i rodzaje ousourcingu    40
2. Międzynarodowe i krajowe uregulowania prawne dotyczące outsourcingu    51
2.1. Regulacje międzynarodowe    51
2.2. Polskie regulacje prawne    54
3. Cele i zasady outsourcingu    58

Rozdział III.  Outsourcing i jego zastosowanie w przedsiębiorstwie DHL    69
1. Geneza, działalność i funkcjonowanie przedsiębiorstwa w otoczeniu rynkowym    69
1.1. Rys historyczny DHL    69
1.2. Analiza otoczenia rynkowego badanego przedsiębiorstwa    72
2. Outsourcing usług kurierskich jako podstawa działalności DHL i firm konkurencyjnych    78
3. Charakterystyka procesów logistycznych występujących w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem polityki jakości    86
4. Outsourcing projektów w DHL    97

Rozdział IV.  Umowa outsourcingowa jako element procesu zarządzania    102
1. Protokół porozumienia    102
3. Cechy umowy    103
4. Formuła umowy    105
5. Struktura umowy    107
6. Odpowiedzialność stron umowy    110
7. Procedury przetargowe    111

Zakończenie    113
Bibliografia    124
Spis tabel    131
Spis rysunków    132

image_pdf