Organizacja produkcji opakowań na przykładzie X

57 stron, 21 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I. Opakowania    4
1.1. Definicja i podział opakowań    4
1.2. Funkcje opakowań    8

Rozdział II. Tworzywa opakowaniowe    15
2.1. Rodzaje    15
2.2. Znakowanie opakowań    19

Rozdział III. Planowanie produkcji    23
3.1. Przygotowanie planów    23
3.2. Przygotowanie produkcji    25
3.3. Typy produkcji    28

Rozdział IV. Charakterystyka i analiza przedsiębiorstwa    30
4.1. Rynek opakowań z tektury falistej w Polsce    30
4.2. Nowe perspektywy producentów opakowań papierowych w Polsce i Europie    34
4.3. Charakterystyka przedsiębiorstwa Eko-pak    41
4.4. Proces produkcji    45
4.5. Ocena działalności menedżerów na podstawie wyników przedsiębiorstwa Eko-pak    50

Zakończenie    53
Bibliografia    55
Spis tabel i rysunków    57

Wstęp

W ocenie Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań (COBRO) polski przemysł opakowaniowy wytwarza rocznie ok. 4 mln ton opakowań ze szkła, papieru, kartonu, drewna, tworzyw sztucznych, metali, tekstyliów oraz opakowań wielomateriałowych.

Konsumpcja opakowań w Polsce na głowę wynosi ok. 105 kg rocznie. W krajach starej Unii (UE-15) konsumpcja opakowań waha się w granicach 150–170 kg na mieszkańca rocznie. Komparatywna ocena rynku w terminach ilościowych mija się z celem ze względu na różnice wagowe opakowań np. papierowych i metalowych. Tym niemniej da się wyspecyfikować niektóre pozycje towarowe wagowo bądź w sztukach.

Opakowania zajmują obecnie bardzo ważne miejsce w gospodarce każdego kraju. Rynek opakowań ze względu na rozwój nowoczesnych tworzyw opakowaniowych oraz doskonalenie dotychczas istniejących jest bardzo dynamiczny. Zużycie tworzyw opakowaniowych na jednego mieszkańca rocznie wynosi przeciętnie: USA ok. 250 kg, Japonia ok. 150 kg, Europa ok. 120 kg, w krajach słabo rozwiniętych ok. 5 kg.
Nie jest to sektor, który łatwo można wydzielić spośród innych gałęzi działalności gospodarczej. Niejednokrotnie jest tak, że producent danego dobra konsumpcyjnego jest równocześnie podmiotem, który wprowadza na rynek opakowanie umieszczając w nim swój wyrób. Dlatego tak ważne jest określenie roli każdego z podmiotów występujących w łańcuchu opakowaniowym.

Polski przemysł opakowaniowy generuje ok. 1,7% PKB. Jego udział w polskim przemyśle przetwórczym przekracza 3%, ale w poszczególnych sekcjach przemysłu, które produkują opakowania, jest znacznie wyższy. W Polsce sektor opakowań w ujęciu ilościowym to przede wszystkim opakowania z papieru i szkła.

Niniejsza praca ma na celu przedstawienie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa „Eko-pak” na konkurencyjnym rynku opakowań z tektury falistej.

Praca podzielona została na cztery rozdziały, z który dwa pierwsze stanowią teoretyczna podbudowę do dalszych rozważań.

W rozdziale pierwszym zaprezentowano definicję opakowania wraz pełnionymi przez niego funkcjami.

Rozdział drugi poświęcony został tworzywom opakowaniowym z uwzględnieniem podziału na poszczególne typy i rodzaje opakowań. Omówiono również sposoby znakowania opakowań.

Rozdział trzeci zawiera charakterystykę przedsiębiorstwa „Eko-pak” na tle funkcjonowania rynku opakowań ze szczególnym uwzględnieniem rynku tektury falistej.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu, artykuły prasowe z zakresu analizowanego materiału. Wykorzystano również materiały udostępnione przez firmę.

image_pdf