Opinie osób rozwiedzionych na temat psychospołecznych przyczyn i konsekwencji

PRACA MAGISTERSKA. Praca zawiera 102 strony. Oceniona na 5. Zawiera 79 przypisów bibliograficznych. Jest to praca badawcza.

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE……………………………………………………………………………………3

Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA MAŁŻEŃSTW……………………………………….8

1.1. Definicja małżeństwa……………………………………………………………………8

1.2. Główne funkcje jakie spełnia instytucja małżeństwa……………………10

1.3. Jakie czynniki decydujące o trwałości małżeństw……………………….17

1.4. Problemy współczesnych małżeństw………………………………………….25

1.5. Sposoby rozwiązywania konfliktów pomiędzy partnerami w małżeństwie … 28

Rozdział 2 ZJAWISKO ROZWODU………………………………………………………..33

2.1. Definicja rozwodu ………………………………………………………………………33

2.2. Przyczyny rozpadu małżeństwa………………………………………………….34

2.3. Konsekwencje psychiczne rozwodu dla współmałżonków ………….38

2.4. Konsekwencje psychiczne rozwodu dla dzieci……………………………41

2.5. Społeczeństwo wobec zjawiska rozwodu……………………………………49

Rozdział 3 METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH……………………………………51

3.1. Przedmiot i cele badań……………………………………………………………….51

3.2. Problemy i hipotezy badawcze……………………………………………………52

3.3. Zmienne i ich wskaźniki……………………………………………………………..54

3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze………………………………………..56

3.5. Opis terenu, grupy badawczej oraz przebiegu badania ………………60

3.5.1. Opis terenu badawczego……………………………………………………….60

3.5.2. Opis grupy badawczej…………………………………………………………..60

3.5.3. Charakterystyka grupy badawczej na podstawie zmiennych socjodemograficznych … 61

Rozdział 4 ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH……………………………67

4.1. Analiza opinii osób badanych na temat psychospołecznych przyczyn i konsekwencji rozpadu małżeństwa … 68

4.1.1. Opinie osób badanych na temat psychospołecznych przyczyn rozpadu małżeństwa … 68

4.1.2. Opinie osób badanych na temat psychospołecznych konsekwencji rozpadu małżeństwa … 75

4.2. Wybrane zmienne a opinie na temat psychospołecznych przyczyn i konsekwencji rozpadu małżeństwa … 82

4.2.1. Płeć…………………………………………………………………………………….83

4.2.2. Wiek……………………………………………………………………………………85

4.2.3. Miejsce zamieszkania……………………………………………………………87

4.2.4. Fakt posiadania dzieci…………………………………………………………..88

4.3. Wnioski………………………………………………………………………………………89

BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………………………..93

CZASOPISMA……………………………………………………………………………………….96
SPIS WYKRESÓW…………………………………………………………………………………97
INDEKS RYSUNKÓW…………………………………………………………………………….97
INDEKS TABEL …………………………………………………………………………………….97
ANEKSY……………………………………………………………………………………………….98
image_pdf