Nowe produkty bankowe

117 stron, 47 pozycji w bibliografii

WSTĘP    4

ROZDZIAŁ I RYNEK USŁUG BANKOWYCH W POLSCE    6
1.1 ANALIZA SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE    6
1.2 RYNEK USŁUG BANKOWYCH W POLSCE    18
1.3 KONCEPCJA USŁUGI BANKOWEJ I JEJ SPECYFIKA    20
1.4 FUNKCJE I RODZAJE USŁUG BANKOWYCH    24
1.5 JAKOŚĆ USŁUG BANKOWYCH    28
1.6 POLITYKA NADAWANIA MARKI    30
1.7 SEGMENTACJA NABYWCÓW USŁUG    32

ROZDZIAŁ II    36
BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA (E– BANKING)    36
2.1 POWSTANIE I ISTOTA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ    36
2.2 KANAŁY DOSTĘPU DO USŁUG BANKOWYCH Z UDZIAŁEM SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ    40
2.2.1 Telefon    41
2.2.2 Bankomat    43
2.2.3 Telefon komórkowy    51
2.2.4 Wykorzystanie technologii WAP w bankowości internetowej    52
2.2.5 E-cash – pieniądz elektroniczny    53
2.2.6 Strona WWW    58
2.2.7 Karta wirtualna i mikroprocesorowa    63
2.3 BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI W SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ    67

ROZDZIAŁ III CHARAKTERYSTYKA BANKU XXX    71
3.1 RYS HISTORYCZNY BANKU    71
3.2 MISJA I CELE BANKU75
3.3 MAKRO – OTOCZENIE BANKU    79
3.4 MIKRO – OTOCZENIE BANKU    81
3.4.1 Konkurencja i konkurenci    82
3.4.2 Nabywcy usług    86

ROZDZIAŁ IV    90
NOWE PRODUKTY BANKOWE BANKU XXX    90
4.1 RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY WIODĄCYM PRODUKTEM BANKU    90
4.2 BANKOWOŚĆ INTERNETOWA 92
4.3 OCENA DOTYCHCZASOWEGO ROZWOJU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ    104

ZAKOŃCZENIE    110
BIBLIOGRAFIA    112
SPIS TABEL    115
SPIS RYSUNKÓW    116
SPIS WYKRESÓW    117

image_pdf