Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z młodocianymi

Praca magisterska broniona w Katedrze Prawa Pracy w poprzednim roku akademickim na Uniwersytecie w Białymstoku

Temat: Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z młodocianymi.

Wstęp

Rozdział I: Pojęcie pracy młodocianych w aspekcie historycznym.
1) Problem zatrudniania młodocianych w świetle międzynarodowych regulacji prawnych
2) Rozwój ochrony pracy młodocianych w Polsce

Rozdział II: Nawiązywanie stosunku pracy z młodocianymi w świetle unormowania kodeksu pracy.
1) Młodociany jako podmiot stosunku pracy
2) Status prawny młodocianego w stosunku pracy
3) Warunki dopuszczalności nawiązywania stosunku pracy z młodocianymi
4) Zatrudnienie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe

Rozdział III: Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, jako typowy sposób zatrudniania młodocianych
1) Ogólna charakterystyka umowy
2) Treść umowy
3) Rodzaje przygotowania zawodowego

Rozdział IV: Rozwiązanie umowy o pracę z młodocianymi
1) Uwagi ogólne o rozwiązywaniu umowy o pracę
2) Tryb i forma rozwiązania umowy
3) Przyczyny rozwiązania umowy
4) Rozwiązanie umowy z upływem okresu przygotowania zawodowego
5) Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy

Zakończenie
Bibliografia

Wstęp

Współczesna rzeczywistość rynku pracy kształtuje się pod wpływem różnorodnych czynników – ekonomicznych, społecznych, kulturowych, czy politycznych. Jednym z obszarów, który wciąż budzi wiele dyskusji oraz jest źródłem licznych wyzwań prawnych, jest kwestia zatrudnienia młodocianych. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z tym szczególnym podmiotem przynosi ze sobą szereg zagadnień, które są nie tylko kwestią teoretyczną, ale także mają realny wpływ na praktykę gospodarczą oraz życie społeczne. Niniejsza praca ma na celu dogłębną analizę oraz refleksję nad tym złożonym zagadnieniem w kontekście polskiego prawa pracy.

Historia pracy młodocianych jest długa i skomplikowana. Z jednej strony postrzegano ją jako szansę na zdobycie doświadczenia, kształcenie praktyczne i wejście na rynek pracy. Z drugiej – niejednokrotnie była ona wykorzystywana do naruszania praw młodzieży, prowadząc do eksploatacji, niewłaściwych warunków pracy czy wręcz wyzysku. W odpowiedzi na te wyzwania, w ciągu lat narodziły się różne regulacje prawne, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i krajowym, zmierzające do ochrony młodocianych pracowników.

Niniejsza praca magisterska jest efektem wielomiesięcznych badań, analiz i studiowania literatury przedmiotu. Podzielona jest na cztery główne rozdziały, z których każdy koncentruje się na innych aspektach problematyki stosunku pracy z młodocianymi.

Rozdział I skupia się na pojęciu pracy młodocianych w kontekście historycznym, ukazując ewolucję myślenia o tym zjawisku oraz zmieniające się podejście do niego w świetle międzynarodowych i krajowych regulacji prawnych.

Rozdział II koncentruje się na specyfice nawiązywania stosunku pracy z młodocianymi w świetle unormowań Kodeksu pracy, analizując m.in. status prawny młodocianego czy warunki dopuszczalności takiego zatrudnienia.

Rozdział III głęboko wnika w umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jako dominujący sposób zatrudnienia młodocianych, dokładnie omawiając jej treść, charakterystykę oraz rodzaje przygotowania zawodowego.

Ostatni, czwarty rozdział, przygląda się kwestii rozwiązania umowy o pracę z młodocianymi, analizując procedury, przyczyny oraz specyfikę tej czynności w kontekście ochrony praw młodzieży.

Mam nadzieję, że praca ta przyczyni się do lepszego zrozumienia problematyki stosunku pracy z młodocianymi w Polsce, a także stanie się inspiracją dla dalszych badań w tej dziedzinie.

image_pdf