Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z młodocianymi

Praca magisterska broniona w Katedrze Prawa Pracy w poprzednim roku akademickim na Uniwersytecie w Białymstoku

Temat: Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z młodocianymi.

Wstęp

Rozdział I: Pojęcie pracy młodocianych w aspekcie historycznym.
1)Problem zatrudniania młodocianych w świetle międzynarodowych regulacji prawnych
2)Rozwój ochrony pracy młodocianych w Polsce

Rozdział II: Nawiązywanie stosunku pracy z młodocianymi w świetle unormowania kodeksu pracy.
1)Młodociany jako podmiot stosunku pracy
2)Status prawny młodocianego w stosunku pracy
3)Warunki dopuszczalności nawiązywania stosunku pracy z młodocianymi
4)Zatrudnienie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe

Rozdział III: Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, jako typowy sposób zatrudniania młodocianych
1)Ogólna charakterystyka umowy
2)Treść umowy
3)Rodzaje przygotowania zawodowego

Rozdział IV: Rozwiązanie umowy o pracę z młodocianymi
1)Uwagi ogólne o rozwiązywaniu umowy o pracę
2)Tryb i forma rozwiązania umowy
3)Przyczyny rozwiązania umowy
4)Rozwiązanie umowy z upływem okresu przygotowania zawodowego
5)Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy

Zakończenie
Bibliografia

image_pdf