Możliwość i skuteczność wykorzystania instrumentów konkurencji na przykładzie …

MAGISTERSKA WYŻSZA SZKOŁA KUPIECKA W ŁODZI

WSTĘP
ROZDZIAŁ I
ISTOTA KONKURENCJI I JEJ ZNACZENIE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
1. Pojęcie konkurencji
2. Konkurencja jako element współczesnej gospodarki rynkowej
3. Konkurencja na rynku globalnym i lokalnym
3.1. Konkurencja w warunkach globalizacji
3.2. Siły napędowe globalizacji
3.3. Strategia globalna a przewaga konkurencyjna
ROZDZIAŁ II
FORMY ZACHOWANIA SIĘ PRZEDSIĘBIORSTW W WARUNKACH KONKURENCJI
1. Postępowanie podmiotów rynkowych w warunkach konkurencji
2. Pozycje rynkowe zajmowane przez uczestników rynku i strategia konkurencji
2.1.Strategie konkurencji
2.2 Pozycje rynkowe zajmowane przez konkurentów
3. Formy organizacji i zrzeszania się przedsiębiorstw
ROZDZIAŁ III
INSTRUMENTY KONKURENCJI
1. Jakość i wykonanie instrumentów konkurencji
1.1. Proces wprowadzania nowego produktu na rynek
1.2. Normy jakości
2. Cena i jej rola w walce z konkurencją
3. Formy komunikowania się podmiotu gospodarczego z nabywcami
ROZDZIAŁ IV
OCENA SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ BADANEGO PRZEDSIEBIORSTWA
1. Charakterystyka Zakładów Mięsnych „Sokołów” S.A. Oddział w Kole
2. Strategia konkurencyjna Zakładów Mięsnych „Sokołów” S.A Oddział w Kole
2.1. Jakość i wykonanie wyrobów firmy
2.2. Rola narzędzi marketingu – mix
2.2.1. Rola promocji w procesie wprowadzania na rynek produktów
2.2.2. Polityka cen i dystrybucja
3. Pomiar sukcesu firmy
4. Zakończenie
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL

PRACA MA 95 STRON

image_pdf