Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie

80 stron, 54 pozycje w bibliografii

WSTĘP    5

ROZDZIAŁ 1 Motywowanie pracowników w teorii zarządzania zasobami ludzkimi    7
1.1 Istota zarządzania zasobami ludzkimi    7
1.2. Teorie motywacji    12
1.2.1 Instrumentalna teoria motywacji    13
1.2.2. Teorie potrzeb (treści)    13
1.2.3. Teorie procesu (poznawcze)    21
1.2.4. Dwuczynnikowy model Herzberga    25
1.2.5. Teoria behawioralna    26
1.2.6. Teoria społecznego uczenia się    27
1.3. Organizacyjne instrumenty pobudzania motywacji    29

ROZDZIAŁ 2 Prezentacja Firmy Roche    33
2.1. Rozwój firmy Roche    33
2.2. Misja, cel i strategia    37
2.3. Zakres i kierunki działalności    41
2.4. Charakterystyka zatrudnienia    45
2.5. Outsourcing kadrowy    49

ROZDZIAŁ 3 Motywowanie w Firmie Roche    53
3.1. Adaptacja zawodowa nowo zatrudnionych pracowników    53
3.2. System wspierania pracowników    54
3.2.1. System lojalnościowy    57
3.2.2. Atmosfera pracy    62
3.2.3. Szkolenia i refundacja studiów wyższych oraz kursów językowych w Roche    63
3.2.4. Samochód służbowy i telefon komórkowy    64
3.2.5. System okresowych ocen pracowniczych    66
3.2.6. Opieka medyczna    67
3.3. Inne narzędzia motywowania stosowane w Roche.    69

ZAKOŃCZENIE    75
BIBLI0GRAFIA    77
SPIS TABEL I RYSUNKÓW    80

image_pdf
Kategorie ZZL